Σκοπός Ιστοσελίδας


— στο τέλος της παρούσας ιστοσελίδας μπορούν οι αναγνώστες να αφήνουν τα μηνύματά τους —

Η εν Παρθενώνι Αθηνά κρατώντας την Νίκη: <Ἀθηνᾶν> καὶ <καιρὸν> καὶ <τύχην> τὴν ἑπτάδα ἐπωνόμαζον• δι᾽ ἣν αἰτίαν οἱ μὲν ἄλλοι φιλόσοφοι τὸν ἀριθμὸν τοῦτον ἐξομοιοῦσι τῆ <ἀμήτορι Νίκη> καὶ <Παρθένω>, ἣν ἐκ τῆς τοῦ Διὸς κεφαλῆς ἀναφανῆναι λόγος ἔχει, οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τῶ ἡγεμόνι τῶν συμπάντων : «Ἔστι γάρ, φησίν, ἡγεμὼν καὶ ἄρχων ἁπάντων θεὸς εἷς ἀεὶ ὤν, μόνιμος, ἀκίνητος, αὐτὸς αὑτῷ ὅμοιος, ἕτερος τῶν ἄλλων».

«Άκουσέ με, τέκνο του Διός του αιγιδοφόρου, σύ πάντα σε όλους τους κόπους μου παρίστασαι, και δεν με λησμονείς όταν κινούμε. Τώρα πάλι πάρα πολύ να μου σταθής Αθηνά».

Το ένθεο ζην(θρησκεία) των Ελλήνων – ιδικά για την χρονική περίοδο 3900-1100π.Χ. – έχει καταγραφεί πάνω σε πολύ μεγάλο πλήθος «αρχαιολογικών» ευρημάτων : με την χρήση θεουργικών συμβόλων και ιερατικών επιγραφών – τουτέστιν μέσω κρητικής γραμμικής Α’ και μυκηναϊκής γραμμικής Β’, κρητικών συλλαβογραμμάτων, κρητικών ιερογλυφικών & ιδεογραμμάτων – επί αγγείων (θραύσματα & ολόκληρα αγγεία), καθώς & ιερατικών δαχτυλιδιών, ιερατικών σφραγιδόλιθων και επιστόμιων ταφικών χρυσών & χάλκινων ελασμάτων. Αλλά και για την περίοδο 1100-450π.Χ. έχει επίσης καταγραφεί δια της αναπαραστάσεως της μυθικής παραδόσεως/θεολογίας επί αγγείων.

Του ένθεου ζην(θρησκεία) των Ελλήνων – τόσο της 4ης και 3ης π.Χ. χιλιετηρίδας αλλά και της 2ης και 1ης π.Χ. χιλιετηρίδας – η χρονολογικά κοντινότερη στην σύγχρονη εν τη γενέσει ανθρωπότητα μορφή του έχει καταγραφεί από τον θράκα θεολόγο Ορφέα, όσο και από την ένθεη Ομηρική και Ησιόδεια ποίηση. Που την μεν πρώτη έχει επεξηγήσει πλήρως οι Πυθαγόρας-Πυθαγόρειοι και ο Πλάτωνας ενώ την 2η αλλά φυσικά και η 1η την έχουν επεξηγήσει και αναλύσει πλήρως οι πλατωνικές σχολές, κυρίως η Αθηναϊκή.

Έχει δηλ. καταγραφεί από τους Έλληνες σε δεκάδες δεκάδων φιλοσοφικά, θεολογικά και μυθολογικά κείμενα που αποτελούν την κοντινότερη στην σύγχρονη εν τη γενέσει ανθρωπότητα 7-μερή ιερή Θρησκεία των Ελλήνων, ήτοι η  αδιαχώριστη  επτάδα:

 1. Ορφική Θεολογία
 2. ένθεη ποίηση : Ομηρική & Ησιόδεια
 3. Μύθοι & Τραγωδίες : Αισχύλου, Σοφοκλέους & Ευρυπίδου κλτ
 4. Φιλοσοφία : Πυθαγόρεια-Πλατωνική-νεοΠλατωνική
 5. Θεουργία : τελεστική-ιερατική-τελεσιουργική τέχνη
 6. Εορτές Θεών
 7. Μυστήρια Θεών

Η παρούσα, λοιπόν, ιστοσελίδα έχει ως γενικό σκοπό της την εξήγηση, υπεράσπιση και προάσπιση – από παντός είδους παραχαράξεις, διαστρεβλώσεις & παραποιήσεις – αφενός της περί τα θεία αλήθειας & επιστήμης αφετέρου της 7-μερούς ιερής Θρησκεία των Ελλήνων, ήτοι της  αδιαχωρίστου επτάδος:

 1. Ορφική Θεολογία

 2. ένθεη ποίηση : Ομηρική & Ησιόδεια

 3. Μύθοι & Τραγωδίες : Αισχύλου, Σοφοκλέους & Ευρυπίδου κλτ

 4. Φιλοσοφία : Πυθαγόρεια-Πλατωνική-νεοΠλατωνική

 5. Θεουργία : τελεστική-ιερατική-τελεσιουργική τέχνη

 6. Εορτές Θεών

 7. Μυστήρια Θεών

Δες :Η θρησκεία των Ελλήνων

Τουτέστιν σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η δια μεγάλου πλήθους πολυσέλιδων κειμένων παρουσίαση της αληθινής εξηγήσεως της ιερής θεολογίας των Ελλήνων, που η χρονολογικά κοντινότερη στην σύγχρονη εν τη γενέσει ανθρωπότητα μορφή της έχει καταγραφεί από τον θράκα θεολόγο Ορφέα, όσο και της ένθεης ποιήσεως (Ομηρική & Ησιόδεια). Καθώς η μεν 1η έχει επεξηγηθεί πλήρως από τους Πυθαγόρα-Πυθαγόρειους και τον Πλάτωνα-Πλατωνιστές ενώ η 2η (αλλά φυσικά και η 1η) έχει επεξηγηθεί και αναλυθεί πλήρως από τις Πλατωνικές σχολές, κυρίως  εκ της Αθηναϊκής.

 • Η φιλοσοφία του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα αναφέρεται στην ιεράρχηση, στους Κόσμους και στις τάξεις των όντως Όντων και των υπερούσιων, μεθεκτών & αυτοτελών Θεών/Ενάδων/Αγαθοτήτων.
 • Η Ορφική θεολογία όπως και η ένθεη Ομηρική & Ησιόδεια Ποίηση αναφέρεται σε Θεούς συγκεκριμένα και επί του ιδικού, πολλές φορές δε αναφέρεται στον νου του εκάστοτε υπερούσιου, μεθεκτού & αυτοτελούς Θεού/Ενάδας/Αγαθότητας, στην μονάδα της οντικής δημιουργίας του Θεού/Ενάδας.

Άλλωστε συμφώνως με τον Ερμεία, στο έργο του «Σχόλια στον “Φαίδρο” του Πλάτωνα, 73.17» : “ἡ γὰρ μυθολογία θεολογία τίς ἐστι”. Αλλά και  <Μῦθος> = σημαίνει δύο· τὸν σκοτεινὸν λόγον, παρὰ τὸ μύω, τὸ καμμύω. καὶ τὸν ἁπλοῦν λόγον, καὶ γίνεται παρὰ τὸ μυῶ μυήσω, τὸ διδάσκω, μύηθος καὶ μῦθος·. <Μῦθος> = λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειαν. (Βλ. «Etymologicum Gudianum, 399.11 – 399.21»). Δηλαδή η Μυθολογία = θεολογία = τα Μυστήρια των Θεών : άλλωστε <Μυστήρια> = μυθήρια, μῦθος γὰρ ὁ λόγος· βελτίον οὖν, ἃ δεῖ μύσαντες τηρεῖν ἔνδον. <Μυστήριον> = κατὰ τὸ μύειν κατ᾽ αἴσθησιν νοῦ· καὶ τὸ τηρεῖν τὸ νοούμενον· (Βλ. «Etymologicum Gudianum, 400.43 – 400.47»). Και <Μύστης> = Παρὰ τὸ μύω, τὸ καμμύω· μύοντες γὰρ τὰς αἰσθήσεις, καὶ ἔξω τῶν σαρκικῶν φροντίδων γινόμενοι, οὕτω τὰς θείας ἀναλάμψεις ἐδέχοντο. (Βλ. Etymologicum magnum 595.45 – 47).

Όμως ο Πρόκλος, στο «Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας, βιβλίο Α’, 1. 25.26 – 1.26.4», μας λέγει ότι:
«Ολόκληρη η Θεολογία των Ελλήνων προέρχεται από την Ορφική μύηση, καθώς πρώτος ο Πυθαγόρας από τον Αγλαόφημο διδάχτηκε τα μυστήρια των Θεών και δεύτερος ο Πλάτωνας δέχτηκε την παντελή περί τούτων επιστήμη από τα πυθαγόρεια και τα ορφικά συγγράμματα. Στον “Φίληβο”, λοιπόν, ανάγοντας την περί των δυοειδών αρχών θεωρία στους Πυθαγορείους, τους αποκαλεί “συγκάτοικους των θεών” και αληθινά μακάριους. Πολλές, βέβαια, θαυμαστές σκέψεις για τους θεούς και ο Φιλόλαος ο Πυθαγόρειος κατέγραψε για εμάς, εξυμνώντας την κοινή πρόοδο τους στα όντα και την ξεχωριστή τους δημιουργική δράση. Στον “Τίμαιο” εξάλλου, επιχειρώντας να μιλήσει για τους υποσελήνιους Θεούς και για την διαβάθμιση μέσα σε αυτούς, καταφεύγει στους θεολόγους και τους αποκαλεί “παίδες Θεών” (“Τίμαιος, 40.e”) και τους θεωρεί πατέρες της αλήθειας για τους θεούς και, τέλος, σύμφωνα με την πρόοδο των νοητικών βασιλέων, όπως εμφανίζεται στους θεολόγους, και των υποσελήνιων θεών, μας παραδίδει και τις διακοσμήσεις (Κόσμους) που προέρχονται από τα καθολικά. Και πάλι στον “Κρατύλο”… για τη σειρά των θείων διακόσμων, ενώ στον “Γοργία” τον Όμηρο για την τριαδική υπόσταση των δημιουργικών μονάδων. Και παντού, για να μιλήσω γενικά, ακολουθώντας τις αρχές των θεολόγων αναπτύσσει τους συλλογισμούς του για τους Θεούς, αφαιρώντας το τραγικό στοιχείο από τη μυθολογία και θέτοντας τις αρχικές υποθέσεις ως κοινές με αυτούς».

Μάλιστα ο Πρόκλος, στο «Εις Τίμαιον Πλάτωνος, βιβλίο Ε’, 3.168.7 – 3.169.9», μας λέει ότι:
«ο Τίμαιος, επειδή είναι πυθαγόρειος, ακολουθεί τις αρχές των πυθαγορείων. Γιατί όσα έχει παραδώσει ο Ορφέας με μυστικό τρόπο και μέσω απόρρητων λόγων, αυτά ο Πυθαγόρας τα έμαθε αφού μυήθηκε στα Λίβηθρα της Θράκης από τον τελεστή Αγλαόφημο, ο οποίος του μετάδωσε τη σοφία που σχετικά με τους θεούς διδάχτηκε ο Ορφέας από τη μητέρα του, την Καλλιόπη. Γιατί αυτά τα λέει ο ίδιος ο Πυθαγόρας στον “Ιερό Λόγο”. Ποιες, είναι, λοιπόν, οι “ορφικές παραδόσεις” (βλ. Ορφικό απ. Νο.85), εφόσον πιστεύουμε ότι πρέπει σε αυτές να αναγάγουμε τη διδασκαλία του Τίμαιου σχετικά με τους Θεούς ; Ο Ορφέας έχει παραδώσει ότι υπάρχουν βασιλείς των Θεών, οι οποίοι «κατὰ τὸν τέλειον ἀριθμὸν» εποπτεύουν τα πάντα : ο Φάνης, η Νύχτα, ο Ουρανός, ο Κρόνος, ο Δίας και ο Διόνυσος. Γιατί πρώτος ο Φάνης κατασκευάζει το σκήπτρο : “καὶ πρῶτος βασίλευσε περικλυτὸς Ἠρικεπαῖος”. Δεύτερη η Νυξ, «δεξαμένη παρὰ τοῦ πατρός» το σκήπτρο, τρίτος ο «Οὐρανὸς παρὰ τῆς Νυκτός», τέταρτος ο Κρόνος, «βιασάμενος», όπως λένε, τον πατέρα του, πέμπτος ο Ζευς, [επί]«κρατήσας τοῦ πατρός», και μετά από αυτόν ο Διόνυσος. Όλοι αυτοί, λοιπόν, οι βασιλείς ξεκίνησαν από ψηλά, από τους νοητικούς και νοητούς θεούς, και προχωρούν μέσω των μεσαίων τάξεων μέχρι τον ορατό Κόσμο, προκειμένου να ταχτοποιήσουν και όσα βρίσκονται εδώ κάτω. Γιατί ο Φάνης δεν υπάρχει μόνο μέσα στους νοητούς θεούς αλλά και στους νοητικούς, δηλαδή στην δημιουργική βαθμίδα, και στους υπερκόσμιους και στους εγκόσμιους, και το ίδιο η Νυξ και ο Ουρανός. Γιατί οι ιδιότητές τους απλώνονται σε όλες τις ενδιάμεσες βαθμίδες. Και μήπως ο ίδιος μέγιστος Κρόνος δεν έχει τοποθετηθεί πριν από τον Δία και μετά την Δίιον βασιλεία, αφού «μετὰ τῶν ἄλλων Τιτάνων τὴν Διονυσιακὴν μερίζων δημιουργίαν», και άλλος είναι μέσα στον ουρανό, άλλος «ἐν τοῖς ὑπὸ », άλλος μέσα στην σφαίρα των απλανών, άλλος μέσα στις σφαίρες των πλανητών, και το ίδιο και ο Δίας και ο Διόνυσος! Αυτά, λοιπόν έχουν δηλωθεί ρητώς από τους παλαιούς».

Εξ ου και ο Πρόκλος, στο «Υπόμνημα εις Τίμαιον Πλάτωνος, τόμος Δ’, 3.161.2 – 3.161.6», λέγει πως :
«Είναι, μάλιστα, Πυθαγόρεια πράξη το να ακολουθεί κανείς τις ορφικές γενεαλογίες. Γιατί η γνώση που αφορά τους θεούς, ξεκίνησε αρχικά από την ορφική παράδοση και μέσω του Πυθαγόρα έφτασε στους Έλληνες, όπως λέει ο ίδιος ο Πυθαγόρας στον “Ιερό λόγο”

Επίσης, ο Αριστοφάνης αναφέρει στην κωμωδία του “Βάτραχοι“ : «ρφεύς μέν γάρ τελετάς δ’ ἡμῖν κατέδειξε φόνον τ’ ἀπέχεσθαι». Ενώ o Δαμάχης, από την άλλη,  στην ανθολογία του λέει για τον Ορφέα :«Ὃς ποτε καί τελετάς μυστηρίδας εὕρετο Βάκχου». Ο δε Ευριπίδης στην τραγωδία του “Ρήσος” αναφέρει ότι : «Μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φάνας ἔδειξεν Ὀρφεύς». Τέλος ο Αθηναγόρας αναφέρει: «Ὀρφεύς τά ὀνόματα τῶν θεῶν πρῶτος ἐξεῦρε καί τάς γενέσεις διεξῆλθε, ὡς καί ὅσα ἕκαστος πέπρακται εἶπε· καί πεπίστευται παρ’ αυτοῖς ἀληθέστερον θεολογεῖν, ᾧ καί Ὅμηρος τά πολλά καί περί τῶν θεῶν μάλιστα ἕπεται».

Δήλ. : Ελλήνων Θρησκεία & Μυστήρια = Ορφική Θεολογία = Ελλήνων Θεολογία = Πυθαγόρεια/Πλατωνική/νεοπλατωνική Φιλοσοφία !

Μάλιστα – κατά πως λέγεται στα «Ανώνυμα προλεγόμενα στην Πλατωνική Φιλοσοφία, 6.7 – 6.22»:
«Και μετά το θάνατό του [του Πλάτωνος] δύναται κάποιος να καταλάβει τη θεϊκότητά του. Κάποια γυναίκα, λοιπόν, πήγε να πάρει χρησμό αν πρέπει τη στήλη του, να την κοσμήσει με αγάλματα Θεών. Ο Θεός, λοιπόν, έδωσε τον ακόλουθο χρησμό: “Τον Πλάτωνα που οδηγεί μία ισόθεη δόξα να τιμήσεις είναι καλό χάρη θα ανταποδώσει από των Μακάρων τον τόπο, που ζει ανάμεσά τους”. Άλλος πάλι χρησμός δόθηκε, ότι θα γεννηθούν δύο παιδιά, ο Ασκληπιός από τον Απόλλωνα και ο Πλάτων από τον Αρίστωνα. Ο ένας να είναι ιατρός των σωμάτων, και των ψυχών ο άλλος. Και οι Αθηναίοι την ημέρα των γενεθλίων του εόρταζαν λέγοντας τραγουδιστά: «την ημέρα εκείνη οι Θεοί έδωσαν τον Πλάτωνα στους ανθρώπους». Υπερείχε δε τόσο ο Πλάτων του Πυθαγόρα, που ο μεν Πυθαγόρας πήγε στην Περσία για να μετάσχει της των Μάγων σοφίας, οι δε Πέρσες Μάγοι ήρθαν στην Αθήνα για να μετάσχουν στην του Πλάτωνος Φιλοσοφία.»

Βέβαια ο θείος Πρόκλος, ένας εκ των σχολαρχών της Πλατωνικής Ακαδημίας και τελευταίος Δαδούχος και Ιεροφάντης των Ελλήνων, στο «Κατά Πλάτωνα Θεολογία, Βιβλίο Α’, 1.5.6 – 1.6.15», λέγει πως:
«Όλη η του Πλάτωνος φιλοσοφία εμφανίστηκε σύμφωνα με την των κρείττονων αγαθοειδή βούληση, αποκαλύπτοντας τον εν αυτοίς κεκρυμμένο νου (νόηση) και την αλήθεια η οποία μαζί με τα όντα έλαβε υπόσταση μέσα στις περί γένεσιν στρεφόμενες ψυχές, όσο επιτρέπεται σε αυτές να μετέχουν σε τόσο υπερφυσικά και μεγάλα αγαθά, και ότι πάλι αργότερα αυτή τελειοποιήθηκε και, αφού αποσύρθηκε στον εαυτό της και κατέστη άγνωστη στους περισσότερος από αυτούς που διακήρυσσαν ότι είναι φιλόσοφοι και αδημονούσαν να ασχοληθούν με “την του όντος θήραν”, όπως λέγει ο Πλάτων στον “Φαίδωνα, 66.c”, πάλι ήρθε στο φως. Ειδικά νομίζουμε ότι η μυσταγωγία για τα ίδια τα θεία, η οποία έχει στηριχτεί με αγνότητα σε ιερό βάθρο και έχει λάβει υπόσταση αιώνια δίπλα στους ίδιους τους θεούς, από εκεί εμφανίστηκε σε όσους μέσα στον χρόνο μπορούν να την απολαύσουν με το έργο ενός ανθρώπου, του Πλάτωνα, τον οποίο δεν θα σφάλαμε, αν τον αποκαλούσαμε προηγεμόνα και Ιεροφάντη “των  αληθινών τελετών, τις οποίες τελούν” οι ψυχές απομακρυσμένες από τους γήινους τόπους, καθώς και “των ολοκλήρων και γεμάτων εσωτερική ηρεμία φασμάτων”, στα οποία συμμετέχουν όσες ψυχές είναι γνήσια προσκολλημένες στην ευδαίμονα και μακάρια ζωή. Αυτή, η Φιλοσοφία του Πλάτωνα, αφού τόσο σεμνά και απόρρητα από αυτόν για πρώτη φορά έλαμψε σαν σε άγια ιερά και τοποθετήθηκε με ασφάλεια μέσα σε άδυτα και δεν κατανοήθηκε από τους περισσότερους που εισήλθαν, σε τακτά διαστήματα προωθήθηκε, όσο ήταν δυνατόν σε αυτήν, από κάποιους αληθινούς ιερείς, οι οποίοι ανέλαβαν και την κατάλληλη για αυτήν τη μυσταγωγία ζωή, και φώτισε ολόκληρο τον τόπο και εμφάνισε τις λάμψεις των θεϊκών φασμάτων παντού.»

Για περισσότερη κατανόηση δες : Τρόποι έκφρασης των θείων στους Έλληνες : Περί Μυθολογίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας των Ελλήνων

Κύριος λοιπόν σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η αληθινή εξήγηση της ιερής Θρησκείας/Θεουργίας/Ιερατικής τέχνης των Ελλήνων ως:

 • νοητική θέαση του όντως Όντος.

 • νοητική λατρεία των θείων : ως δια του “άνθους του νου” της ψυχής νόηση των τάξεων/βαθμίδων των Θεών [πχ νοητοί θεοί] και των θείων μονάδων τους [πχ ο μεθεκτός εγκόσμιος νους ή δημιουργός Διόνυσος]).

 • επιστροφή στην πανδεκτική αυλή και στον οίκο του Πατρός Διός – αυλές και οικήσεις θείων είναι οι αΐδιες τάξεις -, ήτοι στην πατρική τάξη η οποία συνέχει όλες της αναχθείσας στο νοητό Κόσμο ψυχές. Ως προσπάθεια δηλ. ενιδρύσεως στις νοήσεις του δημιουργού και πατέρα Δία.

 • μέθεξη με τις υπερούσιες, μεθεκτές & υπερούσιες Ενάδες/Αγαθότητες/Θεούς [π.χ. νοητές Ενάδες-Αγαθότητες-Θεοί].

 • ως θεουργική “ένωση” με το Πλατωνικό “Αγαθό” ή Πλατωνικό “Ένα” ή Ορφικό “Χρόνο” : ως δια του «άνθους της ψυχής» «ενωτική θεουργική τελετή» με την υπερούσια και αμέθεκτη Ενάδα/Αγαθότητα(Θεό) των υπερούσιων μεθεκτών Ενάδων/Αγαθοτήτων(Θεών), με τον παρά των «αρχαίων» Ελλήνων «πρώτο Θεό«.

Άλλωστε σχολιάζοντας ο Ιεροκλής, στο «Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά Έπη» 4.1.1 – 4.4.12),  τον τρίτο στίχο από τα «Χρυσά Έπη» των Πυθαγορείων: «και τους καταχθόνιους δαίμονες να σέβεσαι, τελώντας τα νόμιμα», και αφού επεξηγήσει ότι «η προσωνυμία του καταχθόνιου Δαίμονα δεν ταιριάζει σε κανέναν άλλο παρά σε αυτόν που εκ φύσεως είναι άνθρωπος αλλά γίνεται «κατά σχέση Δαίμονας» και δαήμων (γνώστης) και επιστήμων του θεού, επειδή το τρίτο γένος λέγεται ειδικά χθόνιο επειδή είναι τελευταίο μέσα στις λογικές ουσίες και στρέφεται στην χθόνια ζωή. Γιατί το πρώτο ήταν ουράνιο και το δεύτερο αιθέριο», αφενός μας προτρέπει να σεβόμαστε και να τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν συνταχθεί με τα θεία γένη, τους ισοδαίμονες, τους ισαγγέλους και τους όμοιους με τους ένδοξους ήρωες, αφετέρου μας αναφέρει τα εξής: «Το να τελούμε τα νόμιμα σημαίνει να υπακούμε στα παραγγέλματα που μας έχουν αφήσει, και να εμμένουμε στα λόγια τους σαν να είναι νόμοι, και να ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο της ζωής, τον οποίο αφού διένυσαν εκείνοι, δεν αρνήθηκαν από φθόνο να μας τον κοινοποιήσουν, αλλά αγωνίστηκαν να τον φυλάξουν για τους μεταγενεστέρους σαν μια αθάνατη και πατρική κληρονομιά, εναποθέτοντας σε συγγράμματα τα στοιχεία των αρετών και τους κανόνες της αλήθειας προς τον κοινόν όφελος».

Εν ολίγοις κατανοούμε ότι τα συγγράμματα που μας έχουν αφήσει οι παλαιοί Έλληνες, για παράδειγμα: τα Ομηρικά Έπη, οι Πλατωνικοί διάλογοι, οι Τραγωδίες, δεν είναι κάποια λογοτεχνικά κείμενα, που στην καλύτερη περίπτωση πρέπει να τα εκλαμβάνουμε ως μία μορφή ηθικολογίας. Αλλά είναι, όπως λέει ο Ιεροκλής, ο δρόμος της ζωής που πορεύθηκαν εκείνοι οι παλαιοί άνθρωποι για να φτάσουν στην ομοίωση με το Θείον.

θα σας δήξω την οδό και το κάθε τι
θα σας επισημάνω, ώστε κακορραφιάν άλλη αλγεινή
να μη πονέσετε σε θάλασσα και γη βάσανα παθαίνοντας«. 
(Μ’ ραψωδία, σ. 25 – 27, Οδύσσεια Ομήρου).

Πέραν τούτων ο δημιουργός και συγγραφέας/συντάκτης των κειμένων της παρούσας ιστοσελίδας, ακολουθώντας πιστά τόσο την Πλωτινική έκφραση «Χτύπα έτσι, και φως για τους ανθρώπους γίνε» όσο και την Πλατωνική προτροπή «Ἔρρωσο καὶ φιλοσόφει καὶ τοὺς ἄλλους προτρέπου τοὺς νεωτέρους«, προσδοκά, ελπίζει και επιθυμεί  – δια των μελετών/κειμένων (του), η οποίες και τα οποία απαρτίζουν και θα απαρτίσουν την παρούσα ιστοσελίδα – να οδηγήσει τους όποιους αναγνώστες του πάντα και μόνον προς:

1) Την αυτογνωσία (=Γνώθι Σ’ αυτόν). Άλλωστε ο πρώτιστος σκοπός μας είναι η επαναγωγή μας «εἰς τὴν ἑαυτῶν γνῶσιν» και η κατάδειξη της υποστασιοποιημένης «ἐν εἴδεσι καὶ λόγοις» ουσίας μας – τουτέστιν για τον λόγο ότι η ουσία και το νόημα του κάθε όντος βρίσκονται ερμητικά κλεισμμένα μέσα του καλούμαστε να διαπεράσουμε, να διανοίξουμε και να φθάσουμε στην Ουσία, η οποία προελαύνει σε κάθε ον, το δημιουργεί, το τοπολογεί και το εμφανίζει σαν ον φυσικό και ζωντανό εν κινήσει…η διάγνωση της Ουσίας του Εαυτού είναι o πρώτος και ο σπουδαιότερος σκοπός μας, καθώς άπαξ και τοποθετηθεί ορθώς, θα μπορέσουμε σε κάθε περίπτωση να κατανοήσουμε ακριβέστατα το αγαθό που μας ταιριάζει όπως και το κακό που το αντιμάχεται…

2) Την οντική αυτάρκεια (=Μηδέν Άγαν), μιας και οι Έλληνες με το επί της προμετωπίδας του Απολλώνιου Δελφικού ναού ευρισκόμενο απόφθεγμα «Μηδέν Άγαν», που αποδίδεται στον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο – ένας από τους επτά Σοφούς, δηλώνουν έναν μεγάλο «οντολογικής» υφής νόμο : ο άνθρωπος οφείλει να εξαρτά την ευδαιμονία του από τον εαυτό του. «Πράγματι το απόφθεγμα Μηδέν Άγαν λεγόμενο επί τόσους αιώνες θεωρείται λόγος ορθός. Και αλήθεια εκφράζει μια λαμπρή σκέψη. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εξαρτήσει από τον εαυτό του όλους τους συντελεστές, που οδηγούν στην ευδαιμονία ή κοντά στην ευδαιμονία, και δεν αφήνει να ταλαντεύονται σε άλλους ανθρώπους, των οποίων η ατυχία ή η δυστυχία κατ’ ανάγκη επηρεάζει και την δικήν του διάθεση, αυτός είναι έτοιμος να ζήσει πολύ καλά, αυτός είναι ο σώφρον και αυτός είναι ο ανδρείος και ο φρόνιμος» λέγει ο Πλάτων στον «Μενέξενο, 247.e.7 – 248.a.5».

3) Την Φιλοσοφία, την μόνη ασφαλή και πραγματική οδό τόσο σε πορεία επιστροφής στην Άνω Πολιτεία όσο και προς την θέαση των θείων. Άλλωστε, συμφώνως και με τον νεοπλατωνικό Ιεροκλή (υπόμνημα στα χρυσά Έπη του Πυθαγόρα, 1.1 – 2.1 : «η φιλοσοφία ἐστὶ ζωῆς ἀνθρωπίνης κάθαρσις καὶ τελειότης, κάθαρσις μὲν ἀπὸ τῆς ὑλικῆς ἀλογίας καὶ τοῦ θνητοειδοῦς σώματος, τελειότης δέ, τῆς οἰκείας εὐζωΐας ἀνάληψις, πρὸς τὴν θείαν ὁμοίωσιν ἐπανάγουσα», αλλά και σύμφωνα με τον Πρόκλο, στο «Εις τον Πλάτωνος πρώτον Αλκιβιάδη, βιβλίο Α’, 84. 1 – 4 και βιβλίο Β’, 162. 2 – 5», και με τον Ιάμβλιχο, «Περί Μυστηρίων», όσοι δεν έχουν αποκαθάρει τελείως τον της ψυχής τους νου (= τον Ηνίοχο), τους είναι πολύ δύσκολο να θεαθούν τις υπάρξεις των δαιμόνων και όλων των ανώτερων μας όντων.

4) Την γνώση, καθώς, συμφώνως με τον νεοπλατωνικό Πρόκλο στο “Εις τον Τίμαιο του Πλάτωνος, βιβλίο Ε’ (συνέχεια), 352.7″, η μεγαλύτερη νόσος της ψυχής είναι η αμάθεια, η οποία ξεριζώνει και τυφλώνει το όμμα της ψυχής.

5) Τη Φρόνηση και την Δικαιοσύνη, καθώς Φρόνιμοι και Δίκαιοι, κατά Σωκράτη [«Αλκιβιάδης Β», σ. 140.e, 147.d, 150.b] : “δεν είναι άλλοι παρά όσοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι να λένε έναντι των θεών και έναντι των ανθρώπων”.

6) (κάποτε) στην τελειοποίηση και στην επιστροφή… μιας και πρέπει η ψυχή να αποκτήσει πρώτα γνώση του εαυτού της, έπειτα να εξετάσει τις δυνάμεις που τις έλαχαν, έπειτα την ουσία της, έπειτα ξεκινώντας από τα ατελέστερα να προχωρεί μέχρι τα πρώτα αίτια.

Το μέσον που χρησιμοποιείται σε αυτό μου το εγχείρημα είναι η ελληνική γραμματεία στο σύνολό της, έτσι κάθε φιλοσοφικό & θεολογικό κείμενο του παρόντος ιστοχώρου θα είναι πλήρως τεκμηριωμένο από την αρχαία Ελληνική γραμματεία.
Πιο ιδικά και όσο αφορά την μυθική παράδοση: χρησιμοποιείται αφενός το σύνολο των κειμένων των τραγικών Ελλήνων ποιητών Αισχύλου, Ευριπίδη, Σοφοκλή – και λοιπών τραγικών ποιητών – αφετέρου και όλως φυσικώς η πανάρχαια Ορφική, Ομηρική & Ησιόδεια μυθολογική & θεολογική παράδοση, τουτέστιν τα σωζόμενα Ορφικά απόσπασμα και ραψωδίες, τα “Αργοναυτικά” του Ορφέως, οι Ορφικοί ύμνοι, τα Ομηρικά έπη και οι Ομηρικοί ύμνοι, επίσης τα έργα “Θεογονία“, “κατάλογος γυναικών” (ή Ηοίαι), «Έργα και Ημέραι» και “Ασπίς Ηρακλέους” του Ησιόδου.

Η λυρική Ποίηση: Πίνδαρος, Σιμωνιδης, Τιμοκρεων, Μυρτις, Κοριννα, Λαμπροκλης, Πρατινας, Φρυνιχος, Διαγορας, Κλεομενης ,  Κυδιας, Ππραξιλλα, Ιβυκος, Ανακρεων, Ανακρεοντεια, Λασος, Απολλοδωρος, Τυννιχος, Λαμπρος,  Τελεσιλλα, Βακχυλιδης, Μελανιππιδης, Κινησιας, Αριφρων, Λικυμνιος, Φιλοξενος ο κυθηριος,  Φιλοξενος ο λευκαδιος, Τιμοθεος, Τελεστης, Πολυιδος, Λυκοφρονιδης, Τερπανδρος, Αλκμαν, Αριων, Πιττακος, Βιας, Χειλων, Θαλης, Θαλητας, Κλεοβουλος, Εχεμβροτος, Σακαδας, Ξανθος, Στησιχορος, Ευμηλος, Ηριννα, δημωδη, σκολια, αδεσποτα, Αλεξανδρινοι λυρικοι.

Επίσης : η «Μυθολογική Βιβλιοθήκη» του Απολλόδωρου του Αθηναίου, οι «Ιστορίες» του Ηρόδοτου του Αλικαρνασσέως, η «Ιστορική Βιβλιοθήκη» του Διόδωρου του Σικελιώτη, το «Ελλάδος Περιήγηση» του Παυσανία του περιηγητή και γεωγράφου και τα «Γεωγραφικά» του Στράβωνα του γεωγράφου.

Επίσης : τα ποιήματα των ελληνιστικών ποιητών Απολλώνιου του Ρόδιου, Καλλίμαχου, Ερατοσθένους και Παρθένιου. Τα έργα των Ρωμαίων ποιητών Οβίδιου, Αχιλλέως Τάτιου, Βαλέριου Φλάκου, Σενέκα και Βιργίλιου με σχόλια του Σέρβιου. Τα έργα των μεταγενέστεροι Έλληνων ποιητών Νόννου του Πανωπολίτη, Αντώνιου Λιμπεράλης και Κουΐντου της Σμύρνης. Τα αρχαία «μυθιστορήματα» του Απουλήιου, του Πετρώνιου, του Λολλιανού και του Ηλιόδωρου. Τα μη ποιητικά έργα «Fabulae» και «Astronomica» του Ρωμαίου συγγραφέα Υγίνου. Το έργο «Imagines» του Φιλόστρατου του πρεσβύτερου και του νεότερου και οι περιγραφές του Καλλίστρατου. Επίσης τα έργα του χριστιανού συγγραφέα  Αρνόβιου από τον οποίο αναφέρονται κάποιες πρακτικές λατρείας των Ελλήνων (προκειμένου να τις δυσφημήσει), ενώ και διάφοροι άλλοι βυζαντινοί συγγραφείς οι οποίοι παρέχουν σημαντικές λεπτομέρειες για μύθους, που πηγάζουν από χαμένα Ελληνικά έργα. Επίσης το λεξικό του Ησύχιου και το Σούδα, επίσης οι πραγματείες του Ιωάννη Τζέτζη.

Όσο αφορά την Φιλοσοφία και Θεολογία χρησιμοποιούνται : το “Περί Φύσεως” έργο του θείου φιλοσόφου Παρμενίδη, η Πυθαγόρεια παράδοση (κείμενα πυθαγορείων και νεο-πυθαγορείων κτλ.), οι φιλοσοφικοί & θεολογικοί διάλογοι του θειότατου Πλάτωνα καθώς και οι φιλοσοφικές, μαθηματικές, θεολογικές αναλύσεις & υπομνήματα των σχολαρχών της Πλατωνικής Ακαδημίας (κυρίως τα κείμενα του θείου Συριανoύ, του θείου Πρόκλου και του Μαρίνου Νεαπόλεως), καθώς και οι φιλοσοφικές, μαθηματικές, θεολογικές αναλύσεις & υπομνήματα των “νεο-πλατωνικών” Φιλοσόφων (θείου Πλωτίνου, θείου Ιάμβλιχου, μεγάλου Πορφύριου, Ερμεία, Ολυμπιόδωρου, Ιεροκλή του νεότερου, Σιμπλίκιου και Έυδοξου) πάνω τόσο στα Πλατωνικά κείμενα όσο και στην Ελληνική μυθολογία (Ορφική, Ομηρική & Ησιόδεια μυθολογική παράδοση).

Μιας και στο σύνολό τους – η Φιλοσοφική & Θεολογική θεωρία του θειότατου Πλάτωνα και οι αναλύσεις των μέγιστων “πλατωνικών” φιλοσόφων – δομούν και αποτελούν το παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Ἔλλησιν Θεραπεύειντους Θεούς και τα πανίερα Μυστήρια του !!

Θα είναι, λοιπόν, ο λόγος μου χωρισμένος σε τρία μέρη – τα κείμενα μου δηλ. θα ανήκουν σε 3-εις κατηγορίες:

 1. Κείμενα που συνοψίζουν όλες τις κοινές σκέψεις για τους θεούς, τις οποίες παραδίδει ο Πλάτων, και εξετάζουν παντού τις σημασίες και τις αξίες των αξιωμάτων.
 2. Ενδιάμεσα κείμενα που απαριθμούν όλες τις βαθμίδες των θεών και προσδιορίζουν τις ιδιότητες και την πρόοδο τους, σύμφωνα με τον πλατωνικό τρόπο, και όλα τα ανάγουν στις θεωρίες των θεολόγων των Ελλήνων.
 3. Τέλος κείμενα που πραγματεύομαι τους υπερκόσμιους και εγκόσμιους θεούς που σποραδικά στα Πλατωνικά συγγράμματα έχουν εξυμνηθεί, δηλ. κείμενα που θα αποδίδουν στα καθολικά γένη των θείων (δια)Κόσμων τη θεώρηση τους.

Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε πως τα μυθολογικά, φιλοσοφικά και θεολογικά κείμενα των Ελλήνων – επί παραδείγματι οι πλατωνικοί διάλογοι –  δεν αποτελούν απλά και μόνο μια κάποια «ανθρώπινη πολιτισμική κληρονομιά» που πρέπει ένας κάποιος άνθρωπος να ακολουθεί απλά και μόνο ως προγονική θρησκευτική-θεολογική παρακαταθήκη και παράδοση!!

ΟΧΙ !!! Είναι η προσπάθεια όντων/ψυχών, σε προηγούμενους «χρόνους«, κοσμικούς ενιαυτούς να κατακτήσουν όχι απλά την Αλήθεια του Κόσμου μας αλλά και να καταφέρουν να επιστρέψουν πίσω στον Νοητό Κόσμο, στις πανδεκτικές «αυλές» και στους οίκους των θείων : αυλές και οικήσεις θείων είναι οι αϊδιες τάξεις των Ενάδων/Αγαθοτήτων/Θεών : π.χ. πανδέκτρια αυλή του Πατρός είναι η πατρική τάξη του Διός, η οποία συνέχει όλες της αναχθείσας στο νοητό Κόσμο ψυχές!
Δηλαδή δεν έχουν γραφτεί απλά και μόνο ως … «φιλοσοφικές» θεωρήσεις, αλλά άλλα κείμενα έχουν «δοθεί» εκ των άνω δια μέσω οντων που κατήλθαν εν τη γενέσει προς ευεργεσία του των ανθρώπων γένους και άλλα κείμενα αποτελούν αλήθειες που κατακτήθηκαν από συγκεκριμένα όντα! Δεν είναι δηλ. ρηχά (από άποψη νοήματος) φιλολογικά κείμενα, αλλά έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον μελετητή τους σε οδό όχι απλά “ανθρώπινης” γνώσης ή έστω οντικής αυτογνωσίας, αλλά προσεγγίσεως του θείου, ενώσεως με τα του Θεού και μεθέξεως μετά των Θεών εκ μέρους ενός όντος/Ψυχής (τα κείμενα δηλ. των αρχαίων είναι γραμμένα από όντα για όντα και αφορούν όντα, Θεούς και κρείτωνα γένη) – και αυτό αν μη τι άλλο δεν είναι ούτε εύκολη υπόθεση, αλλά ούτε βέβαια πραγματώνεται – πόσο μάλλον τελειώνει – μέσα στα όρια μόνο ενός βίου/ζωής.
Πέραν αυτού θα πρέπει να μην ξεχνούμε ποτέ ότι δεν είμαστε μόνον βιολογικά πλάσματα αλλά αϊδιες & λογικές ψυχές: δηλ. ουδείς από εμάς έχει ζήσει 1 μόνο βίο, αλλά αμέτρητους – επί της ουσίας οι βίοι σε κάθε ενιαυτό είναι καθορισμένοι αριθμητικά πόσοι θα είναι και κάθε φορά που κλίνει ο ενιαυτός μηδενίζεται και ο αριθμός τους, οπότε η ανθρώπινη αρίθμηση δεν έχει κανένα νόημα ως προς τον αριθμό της αλλά μόνο και κυρίως ως προς το αν κάθε φορά πετυχαίνουμε τον στόχο μας. δηλ αν πραγματώνουμε τον εκάστοτε βίο που έχουμε (φιλοσοφικό, μουσικό, ερωτικό, βασιλικό κτλ) και να ακολουθούμε τον θεό μας!!
Θέλω να πω πως δεν πρέπει να κάνουμε αφενός εκείνο το τραγικό λάθος να θέλουμε να κατανοήσουμε  τα πάντα σε ένα και μόνο βίο – είναι αδύνατον και εκτός αυτού μέσα στις άπειρες περιόδους του σύμπαντος δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα να θέλουμε κάτι τέτοιο. Αφετέρου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτιζόμαστε με την βιολογική μας υπόσταση και τον παρόντα εν τη γενέσει βίο μας, και τα δύο είναι απλά μία σάρκινη μάσκα που φορέσαμε κατά την εκ του νοητού εν τη γενέσει κάθοδό μας : πρωταρχικός μας σκοπός δηλ. είναι η επανάκτηση της οντικής συνειδήσεως ότι είμεθα όντα και δη  ψυχικά,  όχι σωματικά – πρέπει να ανακτήσουμε την συνείδηση εκείνη που θα μας επιτρέψει να επιζητούμε την ψυχικής μας τελειοποίηση και ως εκ τούτου τα ψυχικά αγαθά και όχι τα αισθητά και σωματοειδή!

Όλα λοιπόν τα κείμενα που υπάρχουν και θα υπάρξουν στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ένα «ΔΩΡΟ»[1] του δημιουργού της ιστοσελίδας προς όλους τους ανθρώπους που διψούν για (την) Αλήθεια, (την) γνώση, (την) οντική ολοκλήρωση, (την) αποκατάσταση στο νοητό Κόσμο, την μέθεξη με τις  μεθεκτές, υπερούσιες & αυτοτελείς Ενάδες/Αγαθότητες/Θεούς και (την) ένωση με την αμέθεκτη & υπερούσια Ενάδα/Αγαθότητα (πρώτος Θεός), με το Πλατωνικό “Αγαθό/Ενα” ή Ορφικό “Χρόνο!!

Αλλά αποτελούν και αφιέρωση :

 • στον θείο Ορφέα τον Θρακιώτη
 • στον θείο Θαλή τον Μιλήσιο
 • στον θείο Πυθαγόρα τον Σάμιο.
 • στον θείο Φιλόλαο τον Κροτωνιάτη
 • στον θείο Παρμενίδη τον Ελεάτη
 • στον θείοτατο Σωκράτη τον Αθηναίο, που «ἐπὶ εὐεργεσίᾳ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους καὶ τῶν ψυχῶν τῶν νέων κατεπέμφθη εἰς γένεσιν».
 • στον θειότατο Πλάτωνα τον Αθηναίο, τον οποίο δεν θα σφάλαμε αν τον αποκαλούσαμε προηγεμόνα και Ιεροφάντη «των  αληθινών τελετών, τις οποίες τελούν οι ψυχές απομακρυσμένες από τους γήινους τόπους», καθώς και «των ολοκλήρων και γεμάτων εσωτερική ηρεμία φασμάτων», στα οποία συμμετέχουν όσες είναι γνήσια προσκολλημένες στην ευδαίμονα και μακάρια ζωή.
 • στον θείο Όμηρο, τον μέγα ουρανού και Θεών Ιεροφάντη που τις άβατες και κεκλεισμένες για τις ανθρώπινες ψυχές ατραπούς προς τον ουρανό άνοιξε.

Βέβαια όλη η πλατωνική φιλοσοφία εμφανίστηκε σύμφωνα με την των κρείττονων αγαθοειδή βούληση, αποκαλύπτοντας τον εν αυτοίς κεκρυμμένο νου και την αλήθεια η οποία μαζί με τα όντα έλαβε υπόσταση μέσα στις περί γένεσιν στρεφόμενες ψυχές, όσο επιτρέπεται σε αυτές να μετέχουν σε τόσο υπερφυσικά και μεγάλα αγαθά, και ότι πάλι αργότερα αυτή τελειοποιήθηκε και, αφού αποσύρθηκε στον εαυτό της και κατέστη άγνωστη στους περισσότερος από αυτούς που διακήρυσσαν ότι είναι φιλόσοφοι και αδημονούσαν να ασχοληθούν με «την του όντος θήραν», όπως λέγει ο Πλάτων στον «Φαίδωνα», πάλι ήρθε στο φως. Ειδικά νομίζουμε ότι η μυσταγωγία για τα ίδια τα θεία, η οποία έχει στηριχτεί με αγνότητα σε ιερό βάθρο και έχει λάβει υπόσταση αιώνια δίπλα στους ίδιους τους θεούς, από εκεί εμφανίστηκε σε όσους μέσα στον χρόνο μπορούν να την απολαύσουν με το έργο ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν θα σφάλαμε, αν τον αποκαλούσαμε προηγεμόνα και Ιεροφάντη των  αληθινών τελετών, τις οποίες τελούν οι ψυχές απομακρυσμένες από τους γήινους τόπους, καθώς και των «ολοκλήρων και γεμάτων εσωτερική ηρεμία φασμάτων», στα οποία συμμετέχουν όσες ψυχές είναι γνήσια προσκολλημένες στην ευδαίμονα και μακάρια ζωή. Αυτή, αφού τόσο σεμνά και απόρρητα από αυτόν για πρώτη φορά έλαμψε σαν σε άγια ιερά και τοποθετήθηκε με ασφάλεια μέσα σε άδυτα και δεν κατανοήθηκε από τους περισσότερους που εισήλθαν, σε τακτά διαστήματα προωθήθηκε, όσο ήταν δυνατόν σε αυτήν, από κάποιους αληθινούς ιερείς, οι οποίοι ανέλαβαν και την κατάλληλη για αυτήν τη μυσταγωγία ζωή, και φώτισε ολόκληρο τον τόπο και εμφάνισε τις λάμψεις των θεϊκών φασμάτων παντού.
Ως τέτοιους ερμηνευτές της πλατωνικής εποπτείας, οι οποίοι μας ανέπτυξαν τις παναγέστατες περί των θείων υφηγήσεις και οι οποίοι είχαν την τύχη να έχουν μια παρόμοια φύση με τον αρχηγέτη τους, θα θεωρούσαν εγώ τουλάχιστον, τον Πλωτίνο τον Αιγύπτιο και όσους από αυτόν παρέλαβαν την θεωρία, δηλ. τον Αμέλιο και τον Πορφύριο, και τρίτους όσους μετά από αυτούς αποτέλεσαν κάτι ανδριάντα για εμάς, δηλ. τον Ιάμβλιχο και τον Θεόδωρο, και όποιους άλλους μετά από αυτούς ακολουθούν αυτόν τον θείο τούτο χορό και με την δική τους διάνοια έφτασαν έως την ανεβάκχευση των δογμάτων του Πλάτωνα. Από αυτούς το γνησιότερο και καθαρότερο φώς της αλήθειας αφού δέχτηκαν αχράντως στους κόλπους της ψυχής τους από τον  μαζί με τους θεούς καθοδηγητή μας σε όλα τα ωραία και αγαθά, μας εισήγαγαν και σε όλη την υπόλοιπη φιλοσοφία του Πλάτωνα και σε όσα απόρρητα από τους προγενέστερους τους είχαν μυηθεί, και έτσι μας κατέστησαν συγχορευτές της περί τα θεία μυστικής αλήθειας.

Έτσι όλα τα κείμενα της παρούσης ιστοσελίδας αποτελούν επίσης μια αφιέρωση σε όλους εκείνους τους θείους ερμηνευτές της πλατωνικής θεωρίας, οι οποίοι ανέπτυξαν τις παναγέστατες περί των θείων υφηγήσεις και οι οποίοι είχαν την τύχη να έχουν μια παρόμοια φύση με τον αρχηγέτη μας τον θείο Πάτωνα ή  που με την δική τους διάνοια έφτασαν έως την ανεβάκχευση των δογμάτων του Πλάτωνα.   Έτσι πρώτα – πρώτα θα αφιερώσουμε :

στους σχολάρχες της αθηναϊκής πλατωνικής ακαδημίας :

 • στον θείο Αμμώνιο (τον Ακαδημαϊκό).
 • στόν θείο Νεστόριο.
 • στον θείο Πλούταρχο (Αθηνών).
 • στον θείο Συριανό : σε εκείνον που υπήρξε αληθώς συμβακχεύσας του Πλάτωνα και εκείνος που συμπληρώθηκε πλήρως απο την θεία Αλήθεια και κατέστη για εμάς οδηγός  της Πλατωικής θεωρίας και όντως Ιεροφάντης των θείων λόγων του Πλάτωνα – μέσω των κειμένων του θείου Πρόκλου-, αυτος που με άχραντο τρόπο στους κόλπυς της ψυχής του δέχτηκε τo γνησιώτερο και καθαρότερο φώς της Αλήθειας και έγινε μαζί με τους Θεούς καθοδηγητής μας σε όλα τα καλά και αγαθά, εκείνος που μας κατέστησε μετόχους και κοινωνούς όχι μόνον σε όλα τα απο τους προ αυτού θεουργούς παραδομένα μυστήρια αλλά και πάσης της μυστικής αλήθειας των θείων!  Εκείνος που, όπως λέγει ο θείος Πρόκλος, ήρθε εκείνη την εποχή στους ανθρώπους σαν πρότυπο της Φιλοσοφίας προς ευεργεσία των ψυχών που βρίσκονται εδώ κάτω, ως ανταπόδοση για τα αγάλματα, για τους ναούς, για την ίδια την αγιστεία (λατρεία) στο σύνολό της, αρχηγός της σωτηρίας για τους ανθρώπους που ζουν τώρα και για όσους θα ζήσουν στο μέλλον!
 • στον θείο Πρόκλο, στον του όλου Κόσμου Ιεροφάντη :  στον τελευταίο Δαδούχο και Ιεροφάντη των Ελλήνων!
 • Στην θεία Ασκληπιγένεια, την κόρη του Πλουτάρχου  του Αθηναίου– που εξ αυτής ο Πρόκλος μυήθεικε στις των Χαλδαϊων “συστάσεσι” και «εντυχίαις» και στις θείες και άφθεκτες στρόφαλους, μιας και μόνο από αυτήν εσώζετο του μεγάλου Νεστόριου τα μυστήρια και η σύμπασα θεουργική αναγωγή που της είχε παραδοθεί εκ του πατρός της.
 • στον Μαρίνο (Νεαπόλεως) – μαθητή, βιογράφο και διάδοχο του Πρόκλου στην Ακαδημία του Πλάτωνα.
 • στον Δαμάσκιο (τον τελευταίο σχολάρχης της πλατωνικής Ακαδημίας των Αθηνών, ο οποίος όντας εκδιογμένος από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 529π.κ.χ. μετανάστευσε στην αυλή του Πέρση βασιλιά Χοσρόη μαζί με τους μαθητές του Σιμπλίκιο, Ευλάμπιο τον Φρύγα, Πρισκιανό τον Λυδό, Ερμεία, Διογένη από τη Φοινίκη, και Ισίδωρο τον Γαζαίο. Στη συνέχεια λέγεται ότι μετέβη μαζί με τους 6 προαναφερθέντες μαθητές του στην Αιγυπτιακή όαση Σίβα, όπου λειτουργούσε το ιερό του Άμμωνα Δία, συνεχίζοντας τη φιλοσοφική τους δράση.)

Έπειτα στους σχολάρχες της Αλεξανδρινής νέο-πλατωνικής σχολής :  

 • στον θείο Αμμώνιο Σακκά, τον ιδρυτή στη πλατωνικής σχολής της Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
 • στον θείο Πλωτίνο.
 • στην μεγάλη φιλόσοφο Υπατία.
 • στον ιατρό και φιλόσοφο Ασκληπιόδοτο.
 • Στον Αμέλιο.
 • στον μεγάλο Ιεροκλή.
 • στον μεγάλο Ολυμπιόδωρο.

Έπειτα στους σχολάρχες της νεοπλατωνικής σχολή Ρώμης :

 • στον θείο Πορφύριο – τον μαθητή του κατά τον Πρόκλο θειότατου Πλωτίνου.

Έπειτα στους σχολάρχες της νεοπλατωνικής σχολή της Κοίλης Συρίας :

 • στον θείο θεουργό – και ιδρυτή της σχολής – Ιάμβλιχο από την Χαλκίδα της Κοίλης Συρίας.
 • στον Θεόδωρο τον εξ Ασύνης.
 • στον Δέξιππο.
 • στον Σώπατρο τον Απαμεύς, τον μεγάλο μαθητή του Ιάμβλιχου.
 • στον Αιδέσιο.

Έπειτα στους σχολάρχες της νεοπλατωνικής σχολής της Περγάμου, ιδρυτής της οποίας ήταν ο Αιδέσιος ο μαθητής του θείου Ιάμβλιχου :

 • στον Ευσέβιο.
 • στον Μάξιμο.
 • στον Χρυσάνθιο.
 • στον Ευνάπιο.
 • στον μεγάλο πλατωνιστή Αυτοκράτορα Ιουλιανό!

Έπειτα στους σύγχρονους νεοπλατωνικούς :

 • στον μεγάλο νεοπλατωνιστή Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό!

Αν όμως θέλουμε να παραλάβουμε από άλλους το εξαιρετικό αγαθό της θείας πλατωνικής φιλοσοφίας, τότε ίσως δικαιολογημένα θα παρακαλέσουμε τους ίδιους τους Θεούς να φέξουν το φώς της αλήθειας στις ψυχές μας, και τους ακολούθους και υπηρέτες των θείων να κατευθύνουν τον νου μας και να τον οδηγήσουν στην πλήρη, θεϊκή και υψηλή τελειότητα της πλατωνικής θεωρίας. Γιατί παντού, πιστεύω, πρέπει και αυτός «που είναι έστω και ελάχιστα συνετός» να ξεκινά από τους Θεούς, περισσότερο μάλιστα όσον αφορά τις ερμηνείες για τους Θεούς. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε διαφορετικά το θείο, παρά αφού τελειοποιηθούμε με το φως που πηγάζει από εκείνους, ούτε να το μεταδώσουμε σε άλλους, παρά καθοδηγούμενοι από εκείνους και διατηρώντας την ερμηνεία των θείων ονομάτων απαλλαγμένη από τις πολύμορφες δοξασίες και από την ποικιλία που εκφράζεται με τα λόγια. Αυτά λοιπόν και εμείς γνωρίζοντας και υπακούοντας στις προτροπές του πλατωνικού «Τίμαιου», θα καταστήσουμε τους θεούς ηγεμόνες μας της περί αυτών διδασκαλίας. Κι αυτοί ακούσαντες «ἵλεῴ τε καὶ εὐμενεῖς» έλθοντες, και ας οδηγήσουν τον της ψυχής ημών νουν και ας τον μεταφέρουν στην εστία του Πλάτωνα και στον ανηφορικό δρόμο αυτής της θεωρίας. Εκεί, λοιπόν, αν βρεθούμε, θα λάβουμε όλη την αλήθεια για αυτούς και θα έχουμε το άριστο τέλος της εν ημίν οδύνης για τα θεία, καθώς ποθούμε να γνωρίσουμε κάτι για αυτά, είτε ζητώντας να το μάθουμε από άλλους είτε πιέζοντας τους εαυτούς μας, όσο μπορούν.

Έτσι τα κείμενα που υπάρχουν και θα υπάρξουν στην παρούσα Ιστοσελίδα, αποτελούν όλως φυσικώς και μια αφιέρωση σε όλους τους θεούς (=υπερούσιες, μεθεκτές & αυτοτελείς Ενάδες-Αγαθότητες), όλων των βαθμίδων και Κόσμων :

 • σε όλους τους νοητούς Θεούς .
 • σε όλους του νοητούς και ταυτόχρονα νοητικούς Θεούς.
 • σε όλους τους νοητικούς Θεούς .
 • σε όλους τους υπερουράνιους Θεούς ηγεμόνες του σύμπαντος.
 • σε όλους τους εγκόσμιους Θεούς : ουράνιους και υποσελήνιους
 • σε όλες τις χορείες των Αρχαγγέλων.
 • σε όλες τις χορείες των Αγγέλων.
 • σε όλες τις χορείες των Δαιμόνων.
 • σε όλες τις χορείες των Ηρώων.
 • σε όλες τις χορείες των υποσελήνιων αρχόντων ή Κοσμοκρατόρων.
 • σε όλες τις χορείες των υλικών αρχόντων.
 • σε όλες τις χορείες των ψυχών (άχραντες & ανθρώπινες) και σε όλα γενικά τα θεϊκά γένη και σε όλες τις κρείττονες ημών δυνάμεις.

Πιο ιδικά αποτελούν μια νοητική αφιέρωση :

 • στον νοητό πατήρ Αιθέρα [στον οποίο υπάγονται όλα τα νοητά, όλα τα νοητικά, τα υπερκόσμια και τα εγκόσμια].
 • στον νοητό πατήρ & δημιουργό Φάνη [στον οποίο υπάγονται όλα τα νοητικά, τα υπερκόσμια και τα εγκόσμια].
 • στον νοητικό καθολικό αμέθεκτο Νου – τον δημιουργό & πατέρα Κρονίδη Ζευς [στον οποίο υπάγονται όλα τα υπερκόσμια και τα εγκόσμια].
 • στην Δράκαινα Αθηνά (ο νους του Διός).
 • στον Υπεριωνίδη Απόλλωνα, τον παρά του Διός υπουργό – που ως νοητικός τριπλός Ήλιος είναι “πυρὸς νοεροῦ βασιλεῦ“.
 • στον εγκόσμιο μεθεκτό απο τις νοητικές επιμέρους/ανθρώπινες ψυχες Νου ή δημιουργό Διόνυσο[στον οποίο υπάγονται όλα τα εγκόσμια].
 • στον Ήλιο, τον «τοῦ ἀγαθοῦ ἔκγονον».
 • στον χθόνιο Διόνυσο ή Άδωνη, στον οποίο υπάγονται όλα τα υποσελήνια.

Όραμά μου

 • Να μπορέσουμε κάποτε, άπαντες οι στον υποσελήνιο τόπο ενσαρκωμένες αίδιες & λογικές ψυχές, να ξανα-υψωθούμε στο νοητό Κόσμο και να ξανά-αποκτήσουμε την περί Θεών επιστήμη και Αλήθεια γινόμενες έτσι Ευσεβείς, ώστε να φέρουμε και να λειτουργούμε αληθώς & όντως, όπως κάποτε(χρυσό, αργυρό & ηρωικό γένος), τους ιερατικούς τίτλους «ἱερεῖς, ζάκοροι, προφῆται, ὑποφῆται, θύται, τελεσταί, ἱερουργοί, καθαρταί, μάντεις, θεομάντεις, χρησμῳδοί, χρησμολόγοι, χρησμοδόται, παναγεῖς, πυρφόροι, ὑπηρέται, θεουργοί» των Θεών και των κρείττονων γενών.

 • Να μπορέσουμε κάποτε – άπαντες οι στον υποσελήνιο τόπο ενσαρκωμένες αίδιες & λογικές ψυχές – να επαναλειτουργήσουμε αληθώς και όντως όλα τα ιερά, τους βωμούς, τα τεμένη και τα χρηστήρια των Θεών και των κρείττονων γενών.

 • Να μπορέσουμε κάποτε, απαντες οι όντως ένθεες – θρησκευτικές – παραδόσεις όλων των κατά Πλάτωνα γηγενών τούτης της Χθόνας – που αποτελούν το υποσελήνιο ανθρώπινο γένος – να αναγεννηθούν αληθινά & ολοσχερώς και άπαντες οι ένσαρκες εν τω υποσελήνιω τόπο αίδιες & λογικές ψυχές να ζούμε όπως κάποτε κατά φύσει, ήτοι με Κρόνια ζωή (=νοητική ζωή), εν ευδαιμονία & ομονοητικά μεταξύ μας – ως μια ενοειδής, ένθεη & αγαθή πολιτεία σε αληθείς, όντως και πλήρη μέθεξη με τους Θεούς και τα κρείττονα γένη.

Ο  του ιστοχώρου δημιουργός & διαχειριστής : Κεφάλας Δ. Ευστάθιος [Αμφικτύων] – 1/1/2009μ.Χ.

  οντικό “βιογραφικό


[1]  Δηλαδή ως προς τους όρους χρήσης τους τα δημοσιευμένα στην παρούσα ιστοσελίδα κείμενα,  που δημιουργός  τόσο της ιστοσελίδας «φιλοσοφομεν γνησίως τε κακανς» (https://hellenictheologyandplatonicphilosophy.wordpress.com) όσο και των κειμένων της είναι ο Ευστάθιος Δ. Κεφάλας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα μόνο ως πηγή αντλήσεως γνώσης και πληροφοριών σε οδό καλύτερης κατανόηση ή έστω η απαρχή της αυτογνωσίας στο τρίτο πρόσωπο : δηλ. μόνο ως ψυχικό και πνευματικό όφελος! Στην περίπτωση, όμως, που τα δημοσιευμένα στην παρούσα ιστοσελίδα κείμενα,  που δημιουργός  τόσο της ιστοσελίδας «φιλοσοφομεν γνησίως τε κακανς» (https://hellenictheologyandplatonicphilosophy.wordpress.com) όσο και των κειμένων της είναι ο Ευστάθιος Δ. Κεφάλας, ή αποσπάσματα των κειμένων της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιηθούν σε άλλες ή από άλλες ιστοσελίδες, τότε η ηθική και ο νόμος της πολιτείας των Ελλήνων προστάζει το εξής: απαιτείται η επακριβής αναγραφή της διαδικτυακής πηγή των κειμένων, δηλ η επακριβής και ευδιάκριτη αναφορά τόσο της παρούσας ιστοσελίδα, το πλήρες δηλ. «λίνκ» του άρθρου (ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον αναγνώστη της τρίτης ιστοσελίδας να φτάσει στην παρούσα ιστοσελίδα που φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό τόσο πρωτότυπων αρχαίων κειμένων όσο και πάμπολλες μελέτες επί αυτών των αρχαίων κειμένων), καθώς επίσης η επακριβής και ευδιάκριτη αναφορά των στοιχείων του δημιουργού (της ιστοσελίδας και του κειμένων). Αν πάλι τα δημοσιευμένα στην παρούσα ιστοσελίδα κείμενα, που δημιουργός  τόσο της ιστοσελίδας «φιλοσοφομεν γνησίως τε κακανς» (https://hellenictheologyandplatonicphilosophy.wordpress.com) όσο και των κειμένων της είναι ο Ευστάθιος Δ. Κεφάλας, οικειοποιηθούνε από ιστοσελίδες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή χρησιμοποιηθούν στην συγγραφή κειμένων που θα επιφέρουν χρήματα στο τρίτο πρόσωπο, τότε αυτό δεν είναι αποδεκτό από τον δημιουργό της παρούσας ιστοσελίδας και των κειμένων της : Δηλ. απαγορεύεται η αντιγραφή, ή αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή μερική ή περιληπτική ή η απόδοση κατά παράφραση ή η διασκευή του περιεχομένου των δημοσιευμένων στην παρούσα ιστοσελίδα κειμένων, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, με σκοπό τόσο την οικειοποίηση ή την απόκτηση (με οποιοδήποτε τρόπο) χρημάτων, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα! ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΗΛ. ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

71 comments on “Σκοπός Ιστοσελίδας

 1. Ο/Η Κουντούρης Νικόλαος λέει:

  Συγχαρητηρια δια την σελιδα.
  Απο το λιγο που την ηλεγξα μου εφανη δημιουργημα αδελφου κι οχι αταλαντου δημοσιου υπαλλήλου (Εκπαιδευτικου). Μακαρι να την εγνωριζα οταν εγραψα το «Ο Μυστικος Παρθενων» για την αθλια σχολη μου(δεν τους απεκάλυψα ολα τα στοιχεια ομως).

  Μια ερωτησις όμως. Επειδη συχνα αναξιοι οικειοποιουντε ξενες ιδιότητες όπως αυτη του ελληνισμου, ακριβως σαν τα 12-χρονα που σημερα παθιαζονται με τον batman και αυριο με το ποδόσφαιρο, ανησυχω μηπως κι εσεις ανηκετε εις αυτους αν και δεν διαφαινεται κατι τετοιο απο την ευφυία σας. Αντιθέτως.
  Δεν ειστε υποχρεωμενος να απολογηθειτε, απλως να ερωτησω μονον:
  Ποια η θρησκεια σας;
  Παράστημα και φυσιογνωμια;
  Ηθική;

  Οπως και να χει,
  υγειαίνετε και Ο Θεός να σας δίνει κι αλλη φωτιση

  Ν.Κ.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Κύριε Κουντούρη Νικόλαε ευχαριστώ για το σχόλιό σας.
  Ελπίζω να σας φανούν τουλάχιστον χρήσιμα τα όσα θα διαβάσετε στην παρούσα ιστοσελίδα.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ λέει:

  Συγχαρητήρια!!! Εξαίρετη πρωτοβουλία και μοναδική πηγή γνώσεων για την πνευματική κληρονομία των προγόνων μας!!!

  Έρρωσθε

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε ΔΙΟΝΥΣΙΕ σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Κλυτομήδης λέει:

  Συγχαρητήρια και ευχαριστώ που μοιράστηκες το έργο σου!!!
  Ένιωσα την ανάγκη να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τη σελίδα, αν και δεν είχα πολύ χρόνο να τη δώ, όμως φαίνεται ότι πρόκειται για μία σοβαρή δουλειά.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε Κλυτομήδη δεν μπορώ παρά να σε ευχαριστήσω για το σχόλιό σου!

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 7. Ο/Η ΠΑΝΟΣ λέει:

  ΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΝ ΜΑΘΑΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
  ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΜΑ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ.

  ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΩΣ.

  Μου αρέσει!

 8. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε ΠΑΝΟ το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να σε ευχαριστήσω για το σχόλιο σου!

  Έρρωσθε!

  Μου αρέσει!

 9. Ο/Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛ λέει:

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΙΑ… ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ… ΕΥΓΕ!!

  ΕΡΡΩΣΘΕ!!!

  Μου αρέσει!

 10. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου!
  Ελπίζω τα κείμενα/μελέτες τις παρούσας ιστοσελίδας να σου φανούν τουλάχιστον χρήσιμα.

  Έρρωσθε!

  Μου αρέσει!

 11. Ο/Η Ανδρέας Ησαϊάδης λέει:

  Αγαπητέ κύριε Κεφάλα,
  Συγχαρητήρια για τον ιστότοπο σας,

  θα ήθελα να επικοινωνήσετε μαζί μου σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης των εικόνων των αρχαίων Ελλήνων Πολεμιστών. Έχω μια ιδέα την οποία και επιθυμώ να υλοποιήσω.

  με εκτίμηση,
  Ανδρέας Ησαϊάδης

  Μου αρέσει!

 12. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Κύριε Ανδρέα Ησαϊάδη,

  Όσο αφορά τις φωτογραφίες των αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών και τα δικαιώματα χρήσης τους, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αποτελούν μια ενδυματολογική έρευνα-εικονογράφηση του κυρίου Χρήστου Γιαννόπουλου για τις Εκδόσεις ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ)

  Μου αρέσει!

 13. Ο/Η πολυξένη κασδά λέει:

  τι ωραία έκπληξη αυτή η ιστοσελίδα και τι τέρψη.. επί τέλους κάτι καθαρό

  Μου αρέσει!

 14. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Κυρία Πολυξένη Κασδά σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας!

  Έρρωσθε!

  Μου αρέσει!

 15. Ο/Η Mαρία Κοτζαμπασάκη λέει:

  Με κάλυψαν πλήρως οι προλαλήσαντες αλλά θεωρώ υποχρέωσή μου να υποβάλλω και εγώ τα σέβη μου και τις ευχαριστίες μου για αυτόν τον χώρο. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για αυτήν την πηγή βατής γνώσης. Εύγε

  Μου αρέσει!

 16. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Κυρία Mαρία Κοτζαμπασάκη σας ευχαριστώ απο καρδιάς για το σχόλιο σας!!

  Έρρωσθε!

  Μου αρέσει!

 17. Ο/Η τσουμανης γιωργος λέει:

  πολυ καλη δουλεια φιλε μου συνεχισε την αφυπνηση των ελληνων.

  Μου αρέσει!

 18. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Κύριε Τσουμανη Γεώργιε σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας!
  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 19. Ο/Η τσουμανης γιωργος λέει:

  πολυ θα χαιρομουν να τα λεγαμε και μεσω ε μαιλ εαν θελετε και εσεις κυριε κεφαλα

  εσσεται ημαρ αδερφε μου

  Μου αρέσει!

 20. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Οι φίλοι και αναγνώστες του παρόντος ιστοχώρου μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ιστοσελίδα και το περιεχόμενo της, στο κάτωθι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sklord3@hotmail.com

  Μου αρέσει!

 21. Ο/Η Φωτιος Φανουρακης λέει:

  Να υποβαλλω και εγω τα ταπεινα μου συγχαρητηρια για το τοσο απεραντο μεγαλειο (των αρχαιων εκεινων, Ελληνων, Ανεπαναληπτων , Προγονων…) που προσπαθησες να συγκεντρωσεις και να μεταδωσεις μεσα απο τη ψηφιακη εποχη και τεχνολογια μας.

  Μου αρέσει!

 22. Ο/Η ορφέας λέει:

  Συγχαρητήρια για το ιστολόγιο
  και την ανανέωση του

  Μου αρέσει!

 23. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε Ορφέα σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου!
  Ελπίζω η ανανέωση να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας και στην ευκολότερη ανάγνωση των κειμένων που εμπεριέχει.

  Έρρωσθε φιλε μου.

  Μου αρέσει!

 24. Ο/Η Στάμος λέει:

  Νομίζω ότι βρήκα ένα φάρο μέσα στην αντάρα των καιρών….Έρρωσθε

  Μου αρέσει!

 25. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε Στάμο σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου.
  Ελπίζω τα κείμενα/μελέτες τις παρούσας ιστοσελίδας να σου φανούν, αν όχι ενας κάποιος οδηγός σε οδό αυτογνωσίας, αλλά τουλάχιστον χρήσιμα.

  Έρρωσθε!

  Μου αρέσει!

 26. Ο/Η Μυρμιδών λέει:

  Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανακάλυψα τυχαία αυτή την θαυμάσια ιστοσελίδα που δημιουργήσατε Κε Κεφάλα ψάχνοντας ορφικούς ύμνους στο διαδίκτυο . Εύγε για την προσπάθεια σας.

  Έρρωσθε !

  Μου αρέσει!

 27. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε Μυρμιδόνα σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου!
  Ελπίζω τα κείμενα/μελέτες τις παρούσας ιστοσελίδας να σου φανούν τουλάχιστον χρήσιμα.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 28. Ο/Η BAMBOYKAΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ λέει:

  μεχρι σημερα νομιζα γνωριζω τα παντα η οδευω για τη γνωση των παντων, οταν επισκευτηκα την ιστοσελιδα αλλαξα γνωμη. παντως, η ιστοσελιδα αυτη με βοηθησε να σταθω στο σωστο δρομο. εκεινο, που διαφευγει στον δημιουργο της ειναι η επαφη με την αντιπερα οχθη, του ελληνισμου. ποιος εφταιξε και τα τελευταια 2176 ο πόλεμος μεταξυ σιωνισμου και ελληνισμου καλα κρατει; ειμαι ενας σοφος θαλεγα ΕΛΛΗΝΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟς ΝΑ ΙΣΟΡΟΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ, ΝΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΩ.

  Μου αρέσει!

 29. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Κύριε Βαμβουκα Γεώργιε,

  Ελπίζω τα κείμενα/μελέτες της παρούσας ιστοσελίδας να σας οδήγησαν και να σας οδηγούν πάντα και μόνον προς :

  1) Την αυτογνωσία (=Γνώθι Σ’ αυτόν). Άλλωστε ο πρώτιστος σκοπός μας είναι η επαναγωγή μας «εἰς τὴν ἑαυτῶν γνῶσιν» και η κατάδειξη της υποστασιοποιημένης «ἐν εἴδεσι καὶ λόγοις» ουσίας μας – τουτέστιν για τον λόγο ότι η ουσία και το νόημα του κάθε όντος βρίσκονται ερμητικά κλεισμμένα μέσα του καλούμαστε να διαπεράσουμε, να διανοίξουμε και να φθάσουμε στην Ουσία, η οποία προελαύνει σε κάθε ον, το δημιουργεί, το τοπολογεί και το εμφανίζει σαν ον φυσικό και ζωντανό εν κινήσει…η διάγνωση της Ουσίας του Εαυτού είναι η πρώτος και ο σπουδαιότερος σκοπός μας, καθώς άπαξ και τοποθετηθεί ορθώς, θα μπορέσουμε σε κάθε περίπτωση να κατανοήσουμε ακριβέστατα το αγαθό που μας ταιριάζει όπως και το κακό που το αντιμάχεται…

  2) Την οντολογική αυτάρκεια (=Μηδέν Άγαν) : μιας και οι Έλληνες με το επί της προμετωπίδας του Απολλώνιου Δελφικού ναού ευρισκόμενο απόφθεγμα «Μηδέν Άγαν», που αποδίδεται στον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο – ένας από τους επτά Σοφούς, δηλώνουν έναν μεγάλο «οντολογικής» υφής νόμο : ο άνθρωπος οφείλει να εξαρτά την ευδαιμονία του από τον εαυτό του. «Πράγματι το απόφθεγμα Μηδέν Άγαν λεγόμενο επί τόσους αιώνες θεωρείται λόγος ορθός. Και αλήθεια εκφράζει μια λαμπρή σκέψη. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εξαρτήσει από τον εαυτό του όλους τους συντελεστές, που οδηγούν εις την ευδαιμονία ή κοντά εις την ευδαιμονία, και δεν αφήνει να ταλαντεύονται εις άλλους ανθρώπους, των οποίων η ατυχία ή η δυστυχία κατ’ ανάγκη επηρεάζει και την ιδικήν του διάθεση, αυτός είναι έτοιμος να ζήσει πολύ καλά, αυτός είναι ο σώφρον και αυτός είναι ο ανδρείος και ο φρόνιμος» λέγει ο Πλάτων στον «Μενέξενο, 247.e.7 – 248.a.5».

  3) Την Φιλοσοφία, την μόνη ασφαλή και πραγματική οδό τόσο σε πορεία επιστροφής στην Άνω Πολιτεία όσο και προς την θέαση της θεότητας. Άλλωστε, συμφώνως και με τον νεοπλατωνικό Ιεροκλή (υπόμνημα στα χρυσά Έπη του Πυθαγώρα, 1.1 – 2.1 : «η φιλοσοφία ἐστὶ ζωῆς ἀνθρωπίνης κάθαρσις καὶ τελειότης, κάθαρσις μὲν ἀπὸ τῆς ὑλικῆς ἀλογίας καὶ τοῦ θνητοειδοῦς σώματος, τελειότης δέ, τῆς οἰκείας εὐζωΐας ἀνάληψις, πρὸς τὴν θείαν ὁμοίωσιν ἐπανάγουσα», αλλά και σύμφωνα με τον Πρόκλο, στο «Εις τον Πλάτωνος πρώτον Αλκιβιάδη, βιβλίο Α’, 84. 1 – 4 και βιβλίο Β’, 162. 2 – 5», και με τον Ιάμβλιχο, «Περί Μυστηρίων», όσοι δεν έχουν αποκαθάρει τελείως τον νου της ψυχής τους (= τον Ηνίοχο), τους είναι πολύ δύσκολο να θεαθούν τις υπάρξεις των δαιμόνων και όλων των ανώτερων μας όντων.

  4) Την γνώση, καθώς, συμφώνως με τον νεοπλατωνικό Πρόκλο στο «Εις τον Τίμαιο του Πλάτωνος, βιβλίο Ε’ (συνέχεια), 352.7», η μεγαλύτερη νόσος της ψυχής είναι η αμάθεια, η οποία ξεριζώνει και τυφλώνει το όμμα της ψυχής.

  5) Τη Φρόνηση και την Δικαιοσύνη, καθώς Φρόνιμοι και Δίκαιοι, κατά Σωκράτη [«Αλκιβιάδης Β», σ. 140.e, 147.d, 150.b] : «δεν είναι άλλοι παρά όσοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι να λένε έναντι των θεών και έναντι των ανθρώπων».

  6) (κάποτε) στην τελειοποίηση αν όχι στην επιστροφή… μιας και πρέπει η ψυχή να αποκτήσει πρώτα γνώση του εαυτού της, έπειτα να εξετάσει τις δυνάμεις που τις έλαχαν, έπειτα την ουσία της, έπειτα ξεκινώντας από τα ατελέστερα να προχωρεί μέχρι τα πρώτα αίτια.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 30. Ο/Η Μαριος λέει:

  Τα οποια συγχαρητηρια ειναι ελαχιστα προκειμενου να αποδωσουν την ποιοτητα λογου και την αρτιοτητα εργου της παρουσης ιστοσελιδος, η οποια λαμπει ως αρχαικος καινοφανης μεσα στην σκοτεινη εποχη μας. Ευ πραττειν!

  Μου αρέσει!

 31. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε Μάριε σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου!

  δράττωμαι του Τριέσπερου Ηρακλέος να ευχηθώ σε σένα και σε όλους σας : ο γιός του Δία, ο ημίθεος Ηρακλής, να σας οδηγεί ψηλά!!

  Έρρωσθε.

  Υ.γ.
  Ήλιος 25/12/2011
  Ανατολή = 5:38:58 GMT
  μεσουράνημα = 10:25:00 GMT
  δύση = 15:11:04 GMT
  αστικό λυκόφως ανατολής = 5:09 GMT
  αστικό λυκόφως ηλιοβασιλέματος = 15:41 GMT

  Μου αρέσει!

 32. Ο/Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ λέει:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ
  ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

  Μου αρέσει!

 33. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Φίλε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου!

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 34. Ο/Η Αλέξανδρος Παπαδόπουλος λέει:

  Σας χρωστώ ευγνωμοσύνη.
  Τα σέβη μου κύριε.

  Μου αρέσει!

 35. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Κύριε Αλέξανδρε Παπαδόπουλε σας ευχαριστώ για το σχόλιό σας, αλλά δεν μου χρωστάτε κάτι. Πράττω τα αυτονόητα, ως οφείλω.

  Σας εύχομαι τα οσιότερα και τα ουσιότερα : Αυτογνωσία και οντολογική αυτάρκεια.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 36. Ο/Η Kostas Kanellopoulos λέει:

  Από Νέα Υόρκη 35 χρόνων Έλληνας της Αμερικής.
  Αυτά που γράφετε τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας, στην άλλη άκρη της γης αυτά που έθαψαν οι Θεοί με σεισμούς και με πλημμύρες για να γλιτώσουνε, μας βρίσκουνε και πάλι σαν δώρο θεϊκό χιλιετίες αργότερα να μας σώσουνε και πάλι!!
  Έλληνες σαν και εσένα να θυσιάζεις την ώρα σου για το καλό όλων τον Ελλήνων είναι πραγματικά ιερό και ευχαριστούμε για την δυνατή γνώση.

  Ολύμπιο Φως σε όλους!!

  Μου αρέσει!

 37. Ο/Η Κεφάλας Ευστάθιος λέει:

  Κύριε Κώστα Κανελλόπουλε (Kostaς Kanellopoulos),

  Σας ευχαριστώ θερμά για το μήνυμα σας!!
  Εύχομαι τα οσιότερα και τα ουσιότερα!!

  Υ.γ.

  Παίρνω το θάρρος να σας προτείνω 4 τον αριθμό κείμενα/βιβλία που νομίζω πως θα σας βοηθήσουν.

  1) Ιεροκλής : Υπόμνημα εις τα πυθαγορικα «χρυσά έπη»
  2) Ιαμβλίχος : Λόγος προτρεπτικός επί φιλοσοφία
  3) Πορφύριος : Αφορμαί προς τα νοητά.
  4) Πορφύριος : Περί του εν οδύσσεια των νυμφών άντρου.

  Δεν γνωρίζω αν οι εκδόσεις «Κάκτος», από τις οποίες κυκλοφορούν τα εν λόγω κείμενα στην Ελλάδα, κυκλοφορούν και στις Η.Π.Α., αλλά θέλω να πιστεύω πως σίγουρα θα μπορέσετε να τα προμηθευτείτε.

  Μου αρέσει!

 38. Ο/Η Δημητριος λέει:

  Αγαπητέ Ευστάθιε,
  θα ήθελα να σε συγχαρώ για αυτήν την καταπληκτική δουλειά που έχεις κάνει !!
  Θέλω να γνωρίζεις ότι απ αυτήν ξεκινώ τα πρώτα μου βήματα προς την γνώση!!
  Με έκαιγαν τόσα χρόνια πολλά ερωτήματα που πριν ένα χρόνο θα έλεγα ότι θα έμεναν αναπάντητα για μια ζωή!!
  Αλλά φαίνεται οι θεοί βρήκαν τρόπο να μου δείξουν τον δρόμο και τώρα όλα είναι στο χέρι μου!!!
  Οι Θεοί να σ έχουν καλά και να ανεβάζεις καινούρια άρθρα συνεχώς με όσο πιο απλοποιημένη γλωσσά μπορείς!!!

  Τα σέβη μου!!!

  Μου αρέσει!

 39. Φίλε Δημήτριε σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου!
  Σου εύχομαι τα οσιότερα και τα ουσιότερα : Αυτογνωσία και οντολογική αυτάρκεια.

  Όσο αφορά το θέμα της απλοποιήσεως της γλώσσας των κειμένων, που υπάρχουν και θα υπάρξουν στην παρούσα ιστοσελίδα, θα ήθελα να τονίσω ότι γνωρίζω και κατανοώ το πιθανώς υπάρχον πρόβλημα προσεγγίσεως τους και κατανοήσεώς τους και προσπαθώ πάντα να μεταφέρω τα νοήματα και τις έννοιες με όσο το δυνατόν πιο κατανοητό τροπο – εξ ου και πάμπολλες φορές ακολουθώ πιστά τα πρωτότυπα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, Θεολόγων και Ιερέων. Όμως θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι εκ της φύσεως τους τα θέματα που πραγματεύονται τα κείμενα της ιστοσελίδας, πόσο μάλλον τα πρωτότυπα κείμενα, είναι δυσνόητα και αφορούν πράγματα πέραν και πάνω από την αισθητή πραγματικότητα – ιδικά του σημερινού ανθρώπου – : τουτέστιν τα κείμενα πρέπει να προσεγγίζονται με προσοχή και πάντα και κυρίως με όσο το δυνατόν περισσότερη υπερβατικότητα έχει ο αναγνώστης. Πρέπει να μάθουμε τον εαυτό μας, όταν μελετά και προσπαθεί να προσεγγίσει τα κείμενα, να ξεχνά όσο το δυνατόν περισσότερο το γεγονός ότι είναι ένσαρκο πλάσμα (και ότι αυτό συνεπάγεται) και να λειτουργεί ως ον/ψυχή : άλλωστε τα κείμενα κατά αυτήν την έννοια είναι γραμμένα, από όντα για όντα! Πέραν τούτου τα κείμενα είναι απλά ένα βοήθημα, θέλω να πω πως είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αναγνώστης να μελετά και ο ίδιος τα πρωτότυπα κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων και ιερέων, – άλλωστε τα κείμενα δεν είναι ριχές φιλολογικές ή αρχαιολογικές μελέτες αλλά έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον αναγνώστη σε οδό όχι απλά γνώσης ή έστω αυτογνωσίας, αλλά προσεγγίσεως του θείου, του Θεού και των Θεών. Η χρήση λεξικών της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας κατά την μελέτη των κειμένων είναι επιβεβλημένη!

  υ.γ
  Το γεγονός ότι οι κόποι σου πιάνουν τόπο, έστω και αν πρόκειται για μερικές μελέτες υπό μορφή κειμένου, είναι μεγάλη χαρά και δύναμη για να μην τα παρατάς ποτέ.
  Γιατί κάποιοι, έστω και λίγοι, βρίσκουν τον δρόμο τους, και οι προσπάθειές σου συνέβαλαν, έστω και λίγο, σε αυτό…….

  Μου αρέσει!

 40. Ο/Η ΑΣΤΕΡΙΩΝ λέει:

  Συγχαρητήρια για την πολύ καλή προσέγγιση των κειμένων και της ελληνικής φιλοσοφίας-οντολογίας-θεολογίας! Ανεπιφύλακτα μπορώ να πω ότι η συγκεκριμένη σελίδα είναι η μοναδική «ανέντακτη» κι ελεύθερη φωνή των Μεγάλων Ελλήνων Δασκάλων και Μυσταγωγών μας κι αυτό διότι το έργο των Ελλήνων παρουσιάζεται όπως ακριβώς είναι χωρίς να χρησιμοποιείται προκειμένου να προωθήσει την ιδεοληψία κάποιου, όπως συμβαίνει αλλού. Ανεπιφύλακτα προτείνω την συγκεκριμένη σελίδα παντού, σε όποιον ενδιαφέρεται να μάθει για την αρχαία ελληνική κοσμοαντίληψη. Συγχαρητηρια και πάλι για το θεουργικό σου έργο κι εύχομαι να μην τα παρατήσεις ποτέ.

  Μου αρέσει!

 41. Φίλε ΑΣΤΕΡΙΩΝ σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου!

  Εύχομαι τα οσιότερα και τα ουσιότερα!!

  Έρρωσθε.

  υ.γ
  “οἱ Ἀμφικτίονες πλείσταν ἔχοντι πρόνοιαν ὑπὲρ τᾶς πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβείας“!

  Μου αρέσει!

 42. Ο/Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ λέει:

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ,Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  Μου αρέσει!

 43. Φίλε ΑΘΑΝΑΣΙΕ σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου!
  Ελπίζω τα κείμενα/μελέτες τις παρούσας ιστοσελίδας να σου φανούν τουλάχιστον χρήσιμα.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 44. Ο/Η dimitra polivou λέει:

  Υπέροχη η ιστοσελίδα σας.

  Μου αρέσει!

 45. Αγαπητή Δήμητρα Πολιβου σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου!

  Ελπίζω η ιστοσελίδας μου να σου φανεί τουλάχιστον χρήσιμη.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 46. Ο/Η ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ λέει:

  Συγχαρητήρια ! Καταπληκτική δουλειά !
  Δες την http://lofos.info/pythas/links.html όπου προβάλλω την προσπάθειά σου .
  Κοινοποίησέ μου το μειλ σου για να σου στέλνω υλικό .

  Μου αρέσει!

 47. αγαπητέ «Πυθαγόρα» σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου.

  υ.γ.
  Οι φίλοι και αναγνώστες του παρόντος ιστοχώρου μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ιστοσελίδα και το περιεχόμενo της, στο κάτωθι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sklord3@hotmail.com

  Μου αρέσει!

 48. Ο/Η Θεοδόσης λέει:

  Συγχαρητήρια για το ιστολόγια. Δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλάβει αρκετά αλλά θα προσπαθήσω …

  Μου αρέσει!

 49. Αγαπητέ Θεοδόση, σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου.
  Ελπίζω οι προσπάθειές σου να φέρουν το επιθυμητό για σένα αποτέλεσμα!

  Πέραν τούτου θα ήθελαν να επισημάνω ότι τα κείμενα της παρούσης ιστοσελίδας δεν αποτελούν παρά μονάχα ένα βοήθημα σε οδό αυτογνωσίας. Θέλω να πω πως είναι απαραίτητη προϋπόθεση (το λιγότερο) ο αναγνώστης να μελετά ο ίδιος τα πρωτότυπα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, Θεολόγων και Ιερέων (έχουν εκδοθεί πλέον και στην Ελλάδα). Ως εκ τούτου τα κείμενα της ιστοσελίδας, βασιζόμενα στα πρωτότυπα ή όντας πιστή αντιγραφή τους, δεν είναι ρηχές φιλολογικές ή αρχαιολογικές μελέτες αλλά έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον αναγνώστη τους σε οδό όχι απλά «ανθρώπινης» γνώσης ή έστω αυτογνωσίας, αλλά προσεγγίσεως του θείου, του Θεού και των Θεών εκ μέρους ενός όντος/Ψυχής (τα κείμενα είναι γραμμένα από όντα για όντα και αφορούν όντα και Θεούς!) – και αυτό αν μη τι άλλο δεν είναι ούτε εύκολη υπόθεση, αλλά ούτε βέβαια πραγματώνεται – πόσο μάλλον τελειώνει – μέσα στα όρια μόνο ενός βίου/ζωής.
  Επίσης η χρήση λεξικών της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, ιδικά κατά την μελέτη των κειμένων, είναι επιβεβλημένη. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την Μυθολογία (π.χ. Ησιόδου «Θεογονία» & «Έργα και Ήμερες» ή Απολλόδωρου του Αθηναίου «Μυθολογική Βιβλιοθήκη»).

  Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται υπερβολικά δύσκολα ή και ακατόρθωτα και έτσι να τρομάζουν, δεν θα πρέπει όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η ολοκλήρωση μας και επάνοδός μας προς το θείο, τους Θεούς και τον θεό πρέπει να είναι ο σκοπός μας το δίχως άλλο!

  Μου αρέσει!

 50. Ο/Η Αλέξανδρος Παπαδόπουλος λέει:

  Κύριε Ευστάθιε,
  οι αναλύσεις σας είναι ατελείωτες. Εδώ και 6 μήνες εκτυπώνω και διαβάζω. Τελικά αναρωτιέται κανείς για το μέγεθος της κληρονομιάς των προγόνων μας. Πόσο αστείρευτη γνώση προσφέρουν τα λίγα που διεσώθηκαν από τη χριστιανική λαίλαιπα. Δεν μπορώ καν να αναλογιστώ τι άλλο έχει γραφτεί και τι παραπάνω συμπεράσματα θα είχαμε ως προς τον στόχο του ανθρώπου. Είναι τόσα λίγα τα κείμενά μας και όμως τόσο απέραντα σε γνώση.

  Μου αρέσει!

 51. Φίλε Αλέξανδρε Παπαδόπουλε,
  Σε ευχαριστώ για το όσα έγραψες ως σχόλιο.

  Ελπίζω να σε έχουν βοηθήσει οι μελέτες μου και τα κείμενα που υπάρχουν στην παρούσα ιστοσελίδα όσο το δυνατόν περισσότερο!!
  Εύχομαι οι προσπάθειές σου να φέρουν το επιθυμητό – για σένα – αποτέλεσμα!

  Στα όσα λες συμφωνώ.
  Μόνο να επισημάνω πως για την κατάσταση που έχει περιέλθει, όχι μόνο ο Ελληνικός πολιτισμός – αλλά και όλοι υπόλοιποι – δεν φταίει απλά και μόνο το χριστιανικό ιερατείο!

  Τα κείμενα της χριστιανικής θεολογίας είναι πολύ υψηλού επιπέδου κείμενα και πραγματεύονται ανάλογα θέματα με τα κείμενα των Ελλήνων φιλοσόφων και θεολόγων, αν λοιπόν τα κατανοούσαν αυτοί που τα μελέτησαν (βασικά θα έπρεπε να ήξερα οι ίδιοι έστω τι είναι ως όντα ώστε να γνωρίζουν αν τα αυτά κείμενα τους αφορούν!) όχι απλά δεν θα υπήρχε ο Χριστιανισμός – ή έστω θα ήταν αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να ήταν – αλλά ο πλανήτης θα κατοικούταν από όντα που θα βρίσκονταν σε πλήρη επικοινωνία με το θειο και τις ιεραρχίες του!
  Η «Καινή Διαθήκη» της “χριστιανικής” θεολογίας αποτελεί κείμενο “εξόδου,” περιγράφει την επιστροφή ψυχών στον νοητό Κόσμο : Ψυχών όμως που απέκτησαν «την αρετή, από συνήθεια και όχι από φιλοσοφική παιδεία – ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς μετειληφότα», κατά την έκφραση του Πλάτωνα στην «Πολιτεία, 619.c.6 – d.1».
  Δυστυχώς όμως…..

  Για να δώσω ένα παράδειγμα του τι φταίει, τουλάχιστον επί ελληνικού εδάφους, και είναι η κατάσταση όπως είναι πάνω στον πλανήτη! (Βέβαια πέραν της οντολογικής πτώσεως που έχει περιπέσει το ανθρώπινο γένος, υπάρχου αίτια και λόγοι που ξεπερνούν κατά πολύ την ανθρώπινη φαντασία, λόγοι που το ανθρώπινο γένος βρίσκεται στην θέση που βρίσκεται, όπερ και σημαίνει ότι σχεδόν δεν έχει καμία επαφή με τις κοσμικές ιεραρχίες και δεν βρίσκεται σε εκείνη την οντολογική κατάσταση που θα έπρεπε).

  Δες πρώτα εδω : Μενέλαος, ένας κατά θέση Δαίμων!

  Σε σχέση με τους κατά θέση Δαίμονες και γιατί έκλεισαν τα Μαντεία και τα Χρηστήρια των Ελλήνων, να τι λέγει ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς – ο εν Δελφοίς Ιερεύς ::
  “Ας τολμήσουμε με την σειρά μας, μετά από πολλούς άλλους, να πούμε ότι, όταν εξαφανίζονται οι δαίμονες που είναι ταγμένοι στα μαντεία και τα χρηστήρια, εξαφανίζονται μαζί τους μια για πάντα τα μαντεία, τα χρηστήρια και τα παρόμοια και, όταν αυτοί εξοριστούν ή μεταναστεύσουν, χάνουν την δύναμή τους, ενώ έπειτα, όταν εμφανιστούν μετά από πολύ χρόνο, βγάζουν πάλι ήχο σαν μουσικά όργανα, εφόσον αυτοί που τα χειρίζονται είναι παρόντες δίπλα τους”.
  —- Βλ. Πλούταρχος “Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων, 418.c.11 – 418.d.4″. —

  De defectu oraculorum 418.C.11 ` to De defectu oraculorum 418.D.4 καὶ τετολμήσθω μετὰ πολλοὺς εἰρῆσθαι καὶ ἡμῖν, ὅτι τοῖς περὶ τὰ μαντεῖα καὶ χρηστήρια τεταγμένοις δαιμονίοις ἐκλείπουσί τε κομιδῇ συνεκλείπει τὰ τοιαῦτα καὶ φυγόντων ἢ μεταστάντων ἀποβάλλει τὴν δύναμιν, εἶτα παρόντων αὖθις διὰ χρόνου πολλοῦ καθάπερ ὄργανα φθέγγεται τῶν χρωμένων ἐπιστάντων καὶ παρόντων.

  Δηλαδή μας λέγει ο Πλούταρχος πως τα Μαντεία και τα Χρηστήρια έκλεισαν διότι εξαφανίστηκα οι “κατά θέση Δαίμονες” – οι “χρηστοί”.
  Δηλαδή από την εποχή τους Πλουτάρχου ακόμη, σχεδόν ουδείς ακολουθεί όχι απλά φιλοσοφικό βίο αλλά ούτε καν τον βίο και τον Δαίμονα που επιλέγει πριν την κάθοδό του από το νοητό εν τη γενέσει, ως εκ τούτου ως όντα σχεδόν όλοι έχουμε πάψει να ανερχόμαστε στο επίπεδο του κατά θέση Δαίμονα : οπότε ποιος να λειτουργεί ως ενδιάμεση βαθμίδα ανάμεσα στους ένσαρκους ανθρώπους και στους Θεούς τα Μαντεία, τα Χρηστίρια και τα Ιερά;;

  Μην ξεχνούμε πως στο πλατωνικό «Συμπόσιο, 202.d.13 – e.1», ο Σωκράτης μαθαίνει από την Διοτίμα ότι ο Έρωτας είναι «Δαίμων μέγας», επίσης ότι «πᾶν τὸ δαιμόνιον μεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ θνητοῦ». Όταν δε ο Σωκράτης την ρωτά ποια «δύναμιν» έχει ο Έρως, η Διοτίμα του απαντά ότι έχει την «δύναμιν» «Να ερμηνεύει και να μεταβιβάζει στους Θεούς τα προερχόμενα εκ των ανθρώπων και στους ανθρώπους τα εκ τα Θεών, εκείνων με τις δεήσεις και τις θυσίες, τούτων δε τις προσταγές και τις ανταποδόσεις των θυσιών – Ερμηνεῦον καὶ διαπορθμεῦον θεοῖς τὰ παρ᾽ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν, τῶν μὲν τὰς δεήσεις καὶ θυσίας, τῶν δὲ τὰς ἐπιτάξεις τε καὶ ἀμοιβὰς τῶν θυσιῶν» [202.e. 3 – 5].
  Τουτέστιν η σχέση των όντων προς του Θεούς διέπεται και άγεται εκ του μεγίστου τούτου δαίμονος, του Έρωτα! Μάλιστα η Διοτίμα [202.e.6 – 203.a.1] ξεκαθαρίζει πως ο Έρως : «Στο μέσον και των δύο όπως βρίσκεται συμπληρεί. Δια μέσου τούτου προβαίνει στο έργο της και η μαντική ολόκληρη και των ιερέων η τέχνη η σχετική με τις θυσίες, τις τελετές και τας επωδάς, και γενικώς με την μαγεία και την γοητεία – ἐν μέσῳ δὲ ὂν ἀμφοτέρων συμπληροῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ συνδεδέσθαι. διὰ τούτου καὶ ἡ μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ καὶ ἡ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε περὶ τὰς θυσίας καὶ τελετὰς καὶ τὰς ἐπῳδὰς καὶ τὴν μαντείαν πᾶσαν καὶ γοητείαν». Επισφραγίζει δε τη θέση της, ότι ο Έρως είναι που άγει τα όντα προς τους θεούς, όταν λέγει [203. a.1 – 4] στον Σωκράτης πως «θεός με άνθρωπο δεν μειγνύεται, αλλά δια της μεσολαβήσεως του Έρωτος συντελείται πάσα ομιλία και διάλεκτος θεών προς τους ανθρώπους, είτε κατά την εγρήγορση είτε στον ύπνο – θεὸς δὲ ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται, ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι».

  Ένας άλλος λόγος που έχει «πέσει» το επί χθονός ανθρώπινο είδος είναι αφενός η «Διχοστασία των αρχόντων», αφετέρου η ουράνια περίοδος προκαλεί την κατάλυση της πολιτείας, αφού η τελευταία είναι πράγμα που υπόκειται σε γένεση, εκμεταλλευόμενη την αμέλεια των φυλάκων που οφείλεται στην αισθητηριακή αντίληψη, η οποία κατ’ ανάγκη είναι σπάνια, όπως σπάνιες είναι και οι περιπτώσεις αποτυχίας των κατόχων της αληθινής γνώσης που καταφεύγουν στη χρήση της αισθητηριακής αντίληψης.

  Περισσότερα εδώ : Περί Διχοστασίας – κατάλυση της Πολιτείας

  Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το εξής : τα κείμενα που υπάρχουν τόσο των «αρχαίων» Ελλήνων – επί παραδείγματι οι πλατωνικοί διάλογοι, όσο και όλων των υπόλοιπων λαών και παραδόσεων (Αιγύπτιοι, Χαλδαίοι, Ασύριοι – Βαβυλώνιοι, Χριστιανικά κείμενα κτλ), δεν αποτελούν απλά και μόνο μια κάποια ανθρώπινη πολιτισμική κληρονομιά!! ΟΧΙ! Είναι η προσπάθεια όντων, προηγούμενων χθόνιων χρόνων εποχών και ενιαυτών, κάποια από αυτά – ελάχιστα όμως, βρίσκονται ενσαρκωμένα και στον δικό μας Κόσμο (και βέβαια και στον Πλανήτη μας), άλλα όντα σε κάποιους άλλους Κόσμους και σε αντιστοιχους πλανήτες, να κατακτήσουν όχι απλά την Αλήθεια του Κόσμου μας (ο κάθε Κόσμος έχει δικούς του Νόμους και ανάλογη Αλήθεια) αλλά και να επιστρέψουν πίσω στον Νοητό Κόσμο από όπου κατέβηκαν και στις «αυλές» των Θεών!
  Δηλαδή δεν έχουν γραφτεί απλά και μόνο ως … «φιλοσοφικές» θεωρήσεις, αλλά έχουν «δοθεί» είτε εκ των άνω είτε αποτελούν αλήθειες που κατακτήθηκαν!

  Θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι από το σύνολο των κείμενων που υπήρχαν κάποτε, ας πούμε την εποχή που γράφτηκαν συν 200 έτη μετά, έχει διασωθεί επίσημα το 5%.

  Από αυτό το 5% που υπάρχει από το σύνολο της τότε ελληνικής γραμματείας αν οι άνθρωποι κάνουν τον κόπο, ας προσπαθήσουν έστω, και κατανοήσουν έστω το 5% από αυτό το 5%…. τότε οι πλανήτης μας και οι κοινωνίες των ανθρώπινων όντων δεν θα είχαν καμία μα καμία σχέση με το επίπεδο που υπάρχει αυτή την στιγμή (ας πούμε τα τελευταία 500 έτη) το οποίο δεν θέλω να χαρακτηρίσω.

  Πέραν αυτού θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής : ουδείς από εμάς έχει ζήσει 1 μόνο βίο, αλλά δεκάδες εκατοντάδες – επί της ουσίας οι βίοι σε κάθε ενιαυτό είναι καθορισμένοι αριθμητικά πόσοι θα είναι και κάθε φορά που κλίνει ο ενιαυτός μηδενίζεται και ο αριθμός τους, οπότε η ανθρώπινη αρίθμηση δεν έχει κανένα νόημα ως προς τον αριθμό της αλλά μόνο και κυρίως ως προς το αν κάθε φορά πετυχαίνουμε τον στόχο μας. δηλ αν πραγματώνουμε τον εκάστοτε βίο που έχουμε (φιλοσοφικό, μουσικό, ερωτικό, βασιλικό κτλ)!!

  Δες : Περί Βίων

  Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να κάνουμε εκείνο το τραγικό λάθος να θέλουμε να κατανοήσουμε (όχι μάθουμε) τα πάντα σε μια και μόνο ζωή. Είναι αδύνατον και εκτός αυτού μέσα στις άπειρες περιόδους του σύμπαντος δεν έχει κανένα νόημα να θέλουμε κάτι τέτοιο.

  Μου αρέσει!

 52. Κύριε Κεφάλα καλησπέρα σας!
  Σήμερα μπήκα στην ιστοσελίδα σας και διάβασα δύο κείμενα, το «οδηγίες πρός τους νεκρούς» και για την «γενεαλογία των Ελλήνων», θέματα που ήδη γνώριζα. Ήταν ένα είδος τέστ, αν μου επιτρέπετε, πρός κάτι το άγνωστο.
  Διασταύρωσα αυτά που ήδη γνωρίζω καλά, με τα κείμενά σας και βρήκα να συμφωνούμε. Έτσι, κατ’ αρχήν, σας βλέπω θετικά.
  Περιηγήθηκα επίσης σε όλους τους τίτλους των κειμένων σας, πολλά απ’ αυτά ήδη τα γνωρίζω γιατί μελετώ εδώ και καιρό, με άλλα θέματα όμως δεν έχω ασχοληθεί επισταμένα.
  Στη σελίδα σας με διευκολύνετε πολύ να το κάνω και να πλουτίσω τις γνώσεις μου.
  Δεν γνωρίζω την ηλικία σας και την μπειρία σας στη ζωή, αλλά παίρνω το θάρρος να πώ κάτι, που πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε:
  Όλα αυτά βοηθούν, όταν γίνονται βιώματα.
  Όταν βρούμε το τρόπο να παραμερίσουμε την υπερκόσμια αυλαία και να δούμε τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου, ζώντας τα.
  Όταν η ζωή μας βρεί τον δύσκολο τρόπο να μπεί στον μύθο, τότε ναι, βοηθάει να έχουμε το βιβλίο ανα χείρας, για να μάθουμε καλύτερα τί μας συμβαίνει.
  Αυτό το λέω γιατί η φιλοσοφία, η μυθολογία και τα μυστήρια των Ελλήνων (φυλή που έχει περάσει στο μύθο πλέον) δεν είναι γραφή. Είναι η περιγραφή του υπερκόσμιου θεάτρου, που το σκεπάζει ένας συβολικός πέπλος. Η ανάγκη του μύστη είναι, να ζήσει το θέατρο αυτό, να είναι ο πρωταγωνιστής, ή η πρωταγωνίστρια.
  Τότε τα κείμενα των Ελλήνων λάμπιρίζουν σαν ήλιοι καθώς τα κρατάει στα χέρια του, είναι η ταυτότητά του, το όνομά του.
  Η δουλειά σας μ’ ενδιαφέρει και θα σας ξαναδιαβάσω…

  Μου αρέσει!

 53. Ο/Η Αγγελος λέει:

  Μολις ανοιξα την σελιδα ψαχνωντας για τα Ορφικα.Αμεσως καταλαβα την ποιοτητα του εγχειρηματος πριν καν διαβασω ενα κειμενο.Αξια προσπαθεια σε δυσκολους καιρους.Η Αληθεια ειναι μεσα μας και εκφρασθηκε με τον καλυτερο τροπο απο τους προγονους μας που υπηρξαν αληθινοι ανθρωποι.Χρεος μας να την (ξανα)ανακαλυψουμε και να την προσφερουμε σε ολον τον πλανητη ως το μοναδικο «φαρμακο» εναντια στο ψευδος που καθημερινα βιωνουμε.

  Σου ευχομαι υγεια και δυναμη!

  Ευχαριστω.

  Μου αρέσει!

 54. Φίλε Άγγελε σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου!

  Ελπίζω η ιστοσελίδα μου να σου φανεί τουλάχιστον χρήσιμη.
  Συμφωνώ σε όσα λες!

  Έρρωσθε!

  Μου αρέσει!

 55. Κυρία Κατερίνα Βαρσάμη,
  Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας.
  Ελπίζω η ιστοσελίδα μου να σας φανεί τουλάχιστον χρήσιμη.

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 56. Ο/Η Λιβάς Δημ. Περικλής λέει:

  Θερμά συγχαρητήρια.
  Δεν υπάρχουν σχόλια.
  Ίσως η λέξη ‘φάρος’ στο βαθύ σκοτάδι που ως πέπλο μας έχει σκεπάσει, να αντικατοπτρίζει στο ελάχιστο, το συναίσθημα που μου δημιούργησε η επίσκεψη σε αυτή τη σελίδα. Το σύνολο του πονήματος που προηγείται της ανάρτησης ενός θέματος, είναι απλά εξαιρετικό.
  Η σελίδα σας έχει ήδη ορισθεί ως μόνιμος σύνδεσμος στη δική μου σε θέματα που αφορούν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.
  Να έχετε υγεία.

  Μου αρέσει!

 57. Κύριε, Λιβά Δημ. Περικλή

  Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας.
  Ελπίζω η ιστοσελίδα μου να σας φανεί τουλάχιστον χρήσιμη.

  Έρρωσθε φίλε μου.

  Μου αρέσει!

 58. Ο/Η ~Δάφνη λέει:

  Σάς έψαχνα πολύ καιρό & μέ συγκίνηση σάς βρήκα.Σάς ευχαριστώ πολύ, τό Δώρο σας είναι ανεκτίμητο.

  Μου αρέσει!

 59. Κυρία Δάφνη,

  καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν – αν και δεν σας γνωρίζω.
  Σας εύχομαι να παίρνεται όσα οι Θεοί σας δίνουν!

  Έρρωσθε φίλη Δάφνη!!

  Μου αρέσει!

 60. Ο/Η ~Δάφνη λέει:

  Είθε!΄ούτε καί εγώ σάς γνωρίζω , άλλά ευχόμουν νά βρώ ένα ιστοχώρο πού νά είναι αυτός πού διψάει ή ψυχή μου & λαχταρά ή καρδιά μου.Σάς βρήκα καί εγώ τυχαία ψάχνοντας γιά Όρφικό ‘ύμνο πρός τήν θεά Άρτεμις.
  Πράγματι είναι δώρο τό έργο σας & δημιούργημα σας γιά όσους από έμάς τό λαχταράμε.Οί άγνωστοι τού σπηλαίου πού »στά σεντούκια τής καρδιάς μας κρύβουμε & έμείς τόν θησαυρό μας, τούς Θεούς μας !!!

  Μου αρέσει!

 61. Ο/Η Κραλλης Δημητριος λέει:

  Κύριε Κεφαλα,
  Σας ευχαριστώ με ταπεινότητα,για το ΦΩΣ.
  Σας εύχομαι υγεία και ευδαιμονία.

  Μου αρέσει!

 62. Κύριε Κραλλη Δημήτριε,

  Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας.
  Σας εύχομαι να παίρνεται όσα οι Θεοί σας δίνουν!

  Έρρωσθε.

  Μου αρέσει!

 63. Ο/Η Ἑκηβόλος λέει:

  Συγχαρητήρια! Έχω μείνει έκπληκτος.
  Ανήρτησα το κείμενό σας για την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα στη σελίδα μου.

  http://www.ekivolos.gr

  Μου αρέσει!

 64. Ο/Η Ἑκηβόλος λέει:

  Συγχαρητήρια! Έχω μείνει έκπληκτος.
  Ανήρτησα στην ιστοσελίδα μου το κείμενό σας
  για την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα.

  Με εκτίμηση
  Εκηβόλος

  Μου αρέσει!

 65. Εκηβόλε,

  σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου.
  Σου εύχομαι να παίρνες όσα οι Θεοί σουν δίνουν, και ελπίζω να σε βοηθήσουν οι μελέτες/κείμενα (μου)!

  Έρρωσθε φίλε.

  Μου αρέσει!

 66. Αγαπητέ Ευστάθιε γεια σου

  Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για τον τεράστιο αυτό όγκο εργασίας που κατόρθωσες να συγκεντρώσεις και να θέσεις στη διάθεση μας.
  Πρώτη φορά σήμερα μπήκα στην ιστοσελίδα σου και οπωσδήποτε θα ξαναμπώ πολλές φορές.
  Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ πληροφορίες για τις γιορτές των Αρχαίων Ελλήνων και ιδιαίτερα οι αντίστοιχες τους ημερομηνίες. Πχ Αδώνεια που τελούνταν κατά την εαρινή ισημερία κτλ.
  Θα μπορούσες σε παρακαλώ να με βοηθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο;

  ‘Ερρωσο και ευδαιμόνει

  Ανδρέας Μαυρομιχάλης

  Μου αρέσει!

 67. Κύριε Ανδρέα Μ. Μαυρομιχάλη,
  σε ευχαριστώ για το σχόλιό σου.
  Προς το παρόν δεν είναι μέσα στις επιδιώξεις της ιστοσελίδας «φιλοσοφοῦμεν γνησίως τε καὶ ἱκανῶς» η ανέγερση μελετών σχετικών με χρονολογίες εορτών ή παρεμφερή θεματολογία.
  Στο μέλλον ίσως.

  Ανταποδίδω, Ερρωσο και ευδαιμόνει.

  Μου αρέσει!

 68. Ο/Η AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ λέει:

  Aμφικτυων,
  με τη σειρα μου να σε ευχαριστησω και εγω ,για τη δουλεια που εχεις κανει ,για τις πληροφοριες και γνωση που μας δινεις.
  θα με ενδιεφερε η περαιτερω επικοικωνια μαζι σου καθως και οποιον πολιτη τον ενδιφερει η ιστορια ,το παρον μα και το μελλον αυτου του τοπου.
  παραθετω το mail μου. ALEX-LIB@HOTMAIL.GR

  Ζην ηδέως,
  Αλεξανδρος

  Μου αρέσει!

 69. Ο/Η κωσταντινος λέει:

  ελαχιστες ειναι οι γνωσεις μου για την ελληνικη θρησκεια . Ομως υπαρχει ηδη μεσα μου, το δωρο σας ειναι πολυτιμο.

  Μου αρέσει!

 70. Ο/Η κωσταντινος λέει:

  αναζητωντας μια θρησκεια να με ολοκληρωνει ανακαλυψα πως η χριστιανικη κοσμοθεαση δημιουργει εναν τυπο ανρωπου δουλικο και εξω απ την πραγματικοτητα της ζωης.Εναν ανθρωπο δουλο. Το να προσευχεται καποιος δεν ειναι αρκετο πρεπει να πρατει.Οι αλλες ανατολικες θρησκεις Ινδουισμος , Ταοισμος , Βουδισμος,πρωωθουν επισης μεσω των δικων τους Ιερατειων το ανθρωποτυπο που αναμενει σε μια αλλη ζωη την εξελιξη και ολοκληρωση του.Σε καθε θρησκεια τελικα ο ανθρωπος του Θεου ειναι ο καλος πραος που στρεφει και το αλλο μαγουλο, που ανακαλυπτει μεσα του την «νιρβανα» που μονος του αναζητα τον Θεο .Διαβαζοντας την ΠΟΛΙΤΕΙΑ του μεγιστου ιερεα της ανθρωποτητας Πλατωνα ανακαλυψα την δικια μου Εκλησια.Στην Πολιτεια μεσω των αρετων της ανδρειας ισοπολιτειας ισηγοριας ισονομιας περηφανειας αξιοκρατιας αξιοπρεπειας φιλοτητος οχι «αγαπης» μεσω της μουσικης της ποιησης και κυριως μεσω της μεγιστης ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ η οποια δεν ειναι αρετη αλλα Θεικη Ουσια τοτε και μονο τοτε το ανθρωπινο Ον ανεξαρτητου φυλης και χρωματος τοτε και μονο τοτε πραγματωνει την Υπαρξη του. η παραπανω θεση οπου η πολιτεια και η θρησκεια εκλησια ειναι ενα και το αυτο ειναι η δικια μου κοσμοθεαση, θα ηθελε την αποψη σας. Με Τιμη Κωσταντινος.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 71. Ο/Η Administrateur λέει:

  merci pour ce site fascinant ! pour les francophones, j’ai des textes semblables ici : https://ancien-monde.com

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.