Οι προηγεμόνες & Ιεροφάντες των Ελλήνων στην περί τα θεία μυσταγωγία


Οι προηγεμόνες & Ιεροφάντες μας, που ανέπτυξαν τις παναγέστατες περί των θείων υφηγήσεις. Οι θεουργοί “των αληθινών τελετών, τις οποίες τελούν” οι λογικές & 

αΐδιες ψυχές απομακρυσμένες από τους γήινους τόπους, καθώς και “των ολοκλήρων &γεμάτων εσωτερική ηρεμία φασμάτων”, στα οποία συμμετέχουν όσες είναι γνήσια προσκολλημένες στην ευδαίμονα και μακάρια ζωή των νοητών Θεών!