Ορφικός ύμνος Σιληνού, Σατύρου, Βακχών (θυμίαμα μάνναν)


«Άκουσέ με, ω πολύσεμνε τροφέα, τιθηνέ του Βάκχου, άριστε των Σιληνών, τετιμημένε από όλους τους θεούς και τους θνητούς βροτούς κατά τις τριετηρήδες ώρες, αγνοτελή, γεραρός, τελετάρχα του νόμιου θυάσου, ευαστής, φιλάγρυπνε μαζί με τις εύζονες τιθηνές, ηγούμενε των κισσοφόρων Ναϊδων και Βάκχων. Έλα στην πάνθεη τελετή μαζί με όλους του θηρότυπους Σατύρους, που δίδεις εύασμα στον Βάκχειο άνακτα, που προπέμπεις μαζί με τις Βάκχες τα σεμνά τελεσφόρα Λήναια, αναφαίνοντας νυκτερινά όργια και άγιες τελετές, ευάζων, φιλόθυρσε, που γαληνεύεις τους θυάσους.»

Κλῦθί μου, ὦ πολύσεμνε τροφεῦ, Βάκχοιο τιθηνέ, Σιληνῶν ὄχ᾽ ἄριστε, τετιμένε πᾶσι θεοῖσι καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ τριετηρίσιν ὥραις,   ἁγνοτελής, γεραρός, θιάσου νομίου τελετάρχα, εὐαστής, φιλάγρυπνε σὺν εὐζώνοισι τιθήναις, Ναΐσι καὶ Βάκχαις ἡγούμενε κισσοφόροισι· δεῦρ᾽ ἐπὶ πάνθειον τελετὴν Σατύροις ἅμα πᾶσι θηροτύποις, εὔασμα διδοὺς Βακχείου ἄνακτος, σὺν Βάκχαις Λήναια τελεσφόρα σεμνὰ προπέμπων, ὄργια νυκτιφαῆ τελεταῖς ἁγίαις ἀναφαίνων, εὐάζων, φιλόθυρσε, γαληνιόων θιάσοισιν.