Ορφικός ύμνος Σελήνης (θυμίαμα αρώματα)


«Άκουσε, θεά βασίλεια, φαεσφόρε, δία Σελήνη, ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόμε, που συχνάζεις στον αέρα, εννυχία, δαδούχε, κόρη, ευάστερε, Μήνη, αυξομένη & λειπομένη, θυληκή & αρσενική, αυγάστειρα, φίλλη των ίππων, μητέρα του χρόνου, φερέκαρπε, ηλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, νυχία, πανδερκής, φιλάγρυπνε, που είσαι πλήρης καλώς άστρων, που χαίρεσε με την ησυχία και τους ολβιόμοιρους εύφρωνες, λαμπετία, χαριδώτι, τελεσφόρε, νυκτός άγαλμα, αστράρχη, τανύπεπλε, ελικοδρόμε, πάνσοφη κόρη, έλθε μακάρια, εύφρων, ευάστερη, που λάμπεις με τριπλό φέγγος, σώζοντας τους νέους ικέτες σου, κόρη».

Κλῦθι, θεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη, ταυρόκερως † Μήνη, νυκτιδρόμε, ἠεροφοῖτι, ἐννυχία, δαιδοῦχε, κόρη, εὐάστερε, Μήνη, αὐξομένη καὶ λειπομένη, θῆλύς τε καὶ ἄρσην, αὐγάστειρα, φίλιππε, χρόνου μῆτερ, φερέκαρπε, ἠλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, † νυχία, πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα, ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ εὐφρόνηι ὀλβιομοίρωι, λαμπετίη, χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτὸς ἄγαλμα, ἀστράρχη, τανύπεπλ᾽, ἑλικοδρόμε, πάνσοφε κούρη, ἐλθέ, μάκαιρ᾽, εὔφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τρισσῶι λαμπομένη, σώζουσα νέους ἱκέτας σέο, κούρη.