Ορφικός ύμνος Νηρηίδων (θυμίαμα αρώματα)


«Του ενάλιου Νηρέος καλυκώπιδες νύμφες, αγνές, βύθιες σφραγίδες, χοροπαίγμονες, υγροκέλευθες, 50 κόρες περί κύματα βακχεύουσες, που αγάλλεστε επιβαίνοντας στις πλάτες των Τριτώνων με θηρότυπες μορφές, των οποίων τα σώματα βόσκει ο πόντος, και άλλες κατοικείται στον βυθό, στο Τριτώνιο οίδμα, υδρόδομοι, σκιρτήτες, που ελίσσεσται περί κύμα, ποντοπλάνα δελφίνια, αλιρρόθιοι, κυαναυγείς. Εσάς καλώ να πέμπεται στους μύστες πολύ όβλο. Γιατί εσείς πρώτες αναδείξατε την σεμνήν τελετή του ευίερου Βάκχου και της αγνής Φερσεφόνης, μαζί με την μητέρα Καλλιόπη και τον άνακτα Απόλλωνα.»

Νηρέος εἰναλίου νύμφαι καλυκώπιδες, ἁγναί, † σφράγιαι βύθιαι, χοροπαίγμονες, ὑγροκέλευθοι,   πεντήκοντα κόραι περὶ κύμασι βακχεύουσαι, Τριτώνων ἐπ᾽ ὄχοισιν ἀγαλλόμεναι περὶ νῶτα θηροτύποις μορφαῖς, ὧν βόσκει σώματα πόντος, ἄλλοις θ᾽ οἳ ναίουσι βυθόν, Τριτώνιον οἶδμα, ὑδρόδομοι, σκιρτηταί, ἑλισσόμενοι περὶ κῦμα, ποντοπλάνοι δελφῖνες, ἁλιρρόθιοι, κυαναυγεῖς. ὑμᾶς κικλήσκω πέμπειν μύσταις πολὺν ὄλβον· ὑμεῖς γὰρ πρῶται τελετὴν ἀνεδείξατε σεμνὴν εὐιέρου Βάκχοιο καὶ ἁγνῆς Φερσεφονείης, Καλλιόπηι σὺν μητρὶ καὶ Ἀπόλλωνι ἄνακτι.