Ορφικός ύμνος Κουρητών


«Σκιρτητές Κουρήτες, που θέτετε ενόπλια βήματα, ποσσίκροτοι, ρομβιτές, ορέστεροι, ευαστήρες, που κρούετε την λύρα, που βρίσκεσται παρά του ρυθμού, επεμβάτες, με τα αθόρυβα ίχνη, οπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, αγλαόφημοι, σύντροφοι της ορειμανούς μητέρας, οργιοφάντες. Έλθετε με ευμένεια στους εύφημους λόγους, ερχόμενοι στον βουκόλο αεί με χαρούμενη ψυχή.»

Σκιρτηταὶ Κουρῆτες, ἐνόπλια βήματα θέντες, ποσσίκροτοι, ῥομβηταί, ὀρέστεροι, εὐαστῆρες, κρουσιλύραι, παράρυθμοι, ἐπεμβάται, ἴχνεσι κοῦφοι, ὁπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, ἀγλαόφημοι, μητρὸς ὀρειομανοῦς συνοπάονες, ὀργιοφάνται· ἔλθοιτ᾽ εὐμενέοντες ἐπ᾽ εὐφήμοισι λόγοισι, βουκόλωι εὐάντητοι ἀεὶ κεχαρηότι θυμῶι.