Ορφικός ύμνος Κουρήτων – Κορυβάντων – Διόσκουρων, θυμίαμα λίβανον


«Χαλκόκροτοι Κουρήτες, που κατέχεται τα κατασκευάσματα του Άρη, ουράνιοι, χθόνιοι και εινάλιοι, πολύολβοι, ζωογόνες πνοές, του Κόσμου αγαυοί σωτήρες, που κατοικείται στην Σαμοθράκη, την ιερή χθόνα, και αποτρέπετε τους κινδύνους από τους ποντοπλάνητες θνητούς. Εσείς και την τελετή θέσατε στους μέροπες, αθάνατοι Κουρήτες, που έχετε τα κατασκευάσματα του Άρη. Κινείται τον Ωκεανόν, και ομοίος κινείται και τα θαλάσσια δένδρα. Έρχεστε στην γαία ηχόντας με ελαφριά πόδια, μαρμαίροντας όπλα και όταν ορμάτε πετούν άπαντα τα θηρία, όταν έρχεστε θόρυβος και βοή ακούγεται στον ουρανό και από τους ελιγμούς των ποδιών σας έρχεται αφρικάνικη σκόνη. Τότε και άπαντα τα άνθεα ανθίζουν. Δαίμονες αθάνατοι, τροφοίς και ολετήρες οι ίδιο, που όταν ορμάτε χολούμενοι κατεβάτες στους ανθρώπους πεπληρώνεται – με οδύνες –  και τον βίο και τα κτήματα και αυτούς τους ίδιους, στενάζει δε ο μέγας & βαθυδίνης πόντος, το υψίκορφο δένδρο εκ ριζών πίπτει στην χθόνα και η ουράνια ηχώ βοά με τους ήχους των φύλλων. Κουρήτες Κορύβαντες, ανάκτορες & ευδύνατοι άνακτες της Σαμοθράκης, που είστε οι ίδιοι οι Διόσκουροι, πνοές αέναες, ψυχοτρόφοι, αεροειδείς, που και ουράνιοι δίδυμοι αποκαλείστε εν Όλυμπω, εύπνοοι, εύδιοι, σωτήριοι & προσηνείς, ωροτρόφοι, ας μας δίνεται επίπνοια φερέκαρποι άνακτες.»

Χαλκόκροτοι Κουρῆτες, Ἀρήια τεύχε᾽ ἔχοντες, οὐράνιοι χθόνιοί τε καὶ εἰνάλιοι, πολύολβοι, ζωιογόνοι πνοιαί, κόσμου σωτῆρες ἀγαυοί, οἵτε Σαμοθράικην, ἱερὴν χθόνα, ναιετάοντες κινδύνους θνητῶν ἀπερύκετε ποντοπλανήτων· ὑμεῖς καὶ τελετὴν πρῶτοι μερόπεσσιν ἔθεσθε, ἀθάνατοι Κουρῆτες, Ἀρήια τεύχε᾽ ἔχοντες· νωμᾶτ᾽ Ὠκεανόν, νωμᾶθ᾽ ἅλα δένδρεά θ᾽ αὕτως· ἐρχόμενοι γαῖαν κοναβίζετε ποσσὶν ἐλαφροῖς, μαρμαίροντες ὅπλοις· πτήσσουσι δὲ θῆρες ἅπαντες ὁρμώντων, θόρυβος δὲ βοή τ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵκει εἱλιγμοῖς τε ποδῶν κονίη νεφέλας ἀφικάνει ἐρχομένων· τότε δή ῥα καὶ ἄνθεα πάντα τέθηλε. δαίμονες ἀθάνατοι, τροφέες καὶ αὖτ᾽ ὀλετῆρες, ἡνίκ᾽ ἂν ὁρμαίνητε χολούμενοι ἀνθρώποισιν ὀλλύντες βίοτον καὶ κτήματα ἠδὲ καὶ αὐτοὺς † πιμπλάντες, στοναχεῖ δὲ μέγας πόντος βαθυδίνης, δένδρη δ᾽ ὑψικάρην᾽ ἐκ ῥιζῶν ἐς χθόνα πίπτει, ἠχὼ δ᾽ οὐρανία κελαδεῖ ῥοιζήμασι φύλλων. Κουρῆτες Κορύβαντες, ἀνάκτορες εὐδύνατοί τε ἐν Σαμοθράικηι ἄνακτες, ὁμοῦ <δὲ> Διόσκοροι αὐτοί, πνοιαὶ ἀέναοι, ψυχοτρόφοι, ἀεροειδεῖς, οἵτε καὶ οὐράνιοι δίδυμοι κλήιζεσθ᾽ ἐν Ὀλύμπωι, εὔπνοοι, εὔδιοι, σωτήριοι ἠδὲ προσηνεῖς, ὡροτρόφοι, φερέκαρποι ἐπιπνείοιτε ἄνακτες.