Ορφικός ύμνος Ευμενίδων (θυμίαμα αρώματα)


«Ακούστεμε μεγαλώνυμες Ευμενίδες, με εύφρονα βουλή, που καθορά τε τον βίων όλων των ασεβούντων θνητών, των αδίκων τιμωροί, που παραστέκεσται στην ανάγκη, κυανώχροες άνασσες, που απαστράπτεται από τους οφθαλμούς σας δεινή σαρκοφθόρων αίγλη και ανταυγές φως. Αίδιες, φοβερώπες, απόστροφοι, αυτοκράτειρες, που λύνεται τα μέλη με οίστρο, βλοσυρές, νύχιαιες, πολύποτμες, νυκτερινές κόρες, οφιοπλόκαμες, φοβερώπες. Εσάς καλώ να μας δίνεται όσιες γνώμες.»

Κλῦτέ μου, Εὐμενίδες μεγαλώνυμοι, εὔφρονι βουλῆι, ἁγναὶ θυγατέρες μεγάλοιο Διὸς χθονίοιο Φερσεφόνης τ᾽, ἐρατῆς κούρης καλλιπλοκάμοιο, αἳ πάντων καθορᾶτε βίον θνητῶν ἀσεβούντων, τῶν ἀδίκων τιμωροί, ἐφεστηκυῖαι ἀνάγκηι, κυανόχρωτες ἄνασσαι, ἀπαστράπτουσαι ἀπ᾽ ὄσσων δεινὴν ἀνταυγῆ φάεος σαρκοφθόρον αἴγλην· ἀίδιοι, φοβερῶπες, ἀπόστροφοι, αὐτοκράτειραι, λυσιμελεῖς οἴστρωι, βλοσυραί, νύχιαι, † πολύποτμοι, νυκτέριαι κοῦραι, ὀφιοπλόκαμοι, φοβερῶπες· ὑμᾶς κικλήσκω γνώμαις ὁσίαισι πελάζειν.