Ορφικός ύμνος Ερινύων (θυμίαμα αρώματα)


«Ακούστε, θεές πάντιμες, ερίβρομοι, ευάστειρες, Τισιφόνη και Αλληκτώ και δία Μέγαιρα. Νυκτέριες, που έχετε στα βάθη την οικία σας σε αερόεν άντρο, παρά της Στυγός το ιερό ύδωρ. Πετάτε αεί λυσσήρεις εξ αιτίας των ανόσιων βουλών των βροτών, αγέρωχες, επευάζουσες στις ανάγκες, θηρόπεπλοι, τιμωροί, ερισθνέες, βαρυαλγείς, χθόνιες φοβερές κόρες του Αίδου, αιολόμορφες, αέριες, αφανείς, γρήγορες όπως τα νοήματα. Γιατί ούτε του ηλίου οι ταχίες φλόγες, ούτε της σελήνης και της σοφίας και της αρετής και της εργασίμου θρασύτητος, ούτε η αγαθή χάρη του βίου, ούτε η περικαλής ύβη, χωρίς την δικής σας ευμένεια δεν εγείρουν ευφροσύνες στον βίο. Εσείς επιβλέπεται αεί τα άπειρα φύλλα όλων των θνητών, έφοροι του όμματος της Δίκης, εσείς που είστε αεί δικάσπολες. Αλλά θεές Μοίρες, οφιοπλόκαμες, πολύμορφες, δώστε μας πραόνοη και μαλακόφρονη δόξα του βίου.»

Κλῦτε, θεαὶ πάντιμοι, ἐρίβρομοι, εὐάστειραι, Τισιφόνη τε καὶ Ἀλληκτὼ καὶ δῖα Μέγαιρα· νυκτέριαι, μυχίοις ὑπὸ κεύθεσιν οἰκί᾽ ἔχουσαι ἄντρωι ἐν ἠερόεντι παρὰ Στυγὸς ἱερὸν ὕδωρ, οὐχ ὁσίαις βουλαῖσι βροτῶν κεκοτημέναι αἰεί, λυσσήρεις, ἀγέρωχοι, ἐπευάζουσαι ἀνάγκαις, θηρόπεπλοι, τιμωροί, ἐρισθενέες, βαρυαλγεῖς, Ἀίδεω χθόνιαι, φοβεραὶ κόραι, αἰολόμορφοι, ἠέριαι, ἀφανεῖς, ὠκυδρόμοι ὥστε νόημα· οὔτε γὰρ ἠελίου ταχιναὶ φλόγες οὔτε σελήνης καὶ σοφίης ἀρετῆς τε καὶ ἐργασίμου θρασύτητος † εὔχαρι οὔτε βίου λιπαρᾶς περικαλλέος ἥβης   ὑμῶν χωρὶς ἐγείρει ἐυφροσύνας βιότοιο· ἀλλ᾽ αἰεὶ θνητῶν πάντων ἐπ᾽ ἀπείρονα φῦλα ὄμμα Δίκης ἐφορᾶτε, δικασπόλοι αἰὲν ἐοῦσαι. ἀλλά, θεαὶ Μοῖραι, ὀφιοπλόκαμοι, πολύμορφοι, πραΰνοον μετάθεσθε βίου μαλακόφρονα δόξαν.