Ορφικός ύμνος Διονύσου Βασσαρέως Τριετηρικου


«Έλθε, μακάριε Διόνυσε, πυρίσπορε, ταυρομέτωπε, Βάσσαρε & Βάκχε, πολυώνυμε, παντοδυνάστα, που χέραισε με τα ξίφη και το αίμα και τις αγνές Μαινάδες, που ευάζεις κατά Όλυμπον, ερίβρομε, μανικέ Βάκχε, θυρσεγχής, βαρύμηνι, τετιμημένε από όλους τους θεούς και τους θνητούς βροτούς, όσοι την χθόνα κατοικούν. Έλθε, μακάριε, σκιρτητά, φέροντας πολύ γήθος σε όλους.»

Ἐλθέ, μάκαρ Διόνυσε, πυρίσπορε, ταυρομέτωπε, Βάσσαρε καὶ Βακχεῦ, πολυώνυμε, παντοδυνάστα, ὃς ξίφεσιν χαίρεις ἠδ᾽ αἵματι Μαινάσι θ᾽ ἁγναῖς, εὐάζων κατ᾽ Ὄλυμπον, ἐρίβρομε, † μανικὲ Βάκχε, θυρσεγχής, βαρύμηνι, τετιμένε πᾶσι θεοῖσι καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν, ὅσοι χθόνα ναιετάουσιν· ἐλθέ, μάκαρ, σκιρτητά, φέρων πολὺ γῆθος ἅπασι.

ο Βάκχος Διόνυσος!

ο Βάκχος Διόνυσος!