Ορφικός ύμνος Άστρων (θυμίαμα άρωμα)


«Των ουρανίων άστρων το ιερόν σέλας προσκαλούμε καλώντας με ευίερες φωνές τους αγνούς Δαίμονες. Αστέρες ουράνιοι, φίλα τέκνα της μελαίνης Νυκτός, που κυκλώνεται με εγκύκλιες δίνες τα περιθρόνια, ανταυγείς, πυρόεντες, αεί γενετήρες απάντων, μοιρίδιοι, που είστε συμάντωρες πάσης μοίρας, που διέπετε την θεία ατραπό των θνητών ανθρώπων, που εφοράτε τις επταφαείς ζώνες, ηερόπλαγκτοι, ουράνιοι & χθόνιοι, πυρίδρομοι, αιέν ατειρείς, αεί αυγάζοντες το ζοφοειδεί πέπλο την νυκτός, που στίλβεται σε μαρμαρυγές, εύφρωνες & εννύχιοι. Έλθετε στην ευίερη τελετή εκτελώντας πολυϊστορες άθλους σε εσθλό δρόμο επι εύδοξων έργων.»

Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας ἐκπροκαλοῦμαι εὐιέροις φωναῖσι κικλήσκων δαίμονας ἁγ[ν]ούς. Ἀστέρες οὐράνιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης, ἐγκυκλίοις δίναισι † περιθρόνια κυκλέοντες. ἀνταυγεῖς, πυρόεντες, ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων, μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες ὄντες, θνητῶν ἀνθρώπων θείαν διέποντες ἀταρπόν, ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώμενοι, ἠερόπλαγκτοι, οὐράνιοι χθόνιοί τε, πυρίδρομοι, αἰὲν ἀτειρεῖς, αὐγάζοντες ἀεὶ νυκτὸς ζοφοειδέα πέπλον, μαρμαρυγαῖς στίλβοντες, ἐύφρονες ἐννύχιοί τε· ἔλθετ᾽ ἐπ᾽ εὐιέρου τελετῆς πολυΐστορας ἄθλους ἐσθλὸν ἐπ᾽ εὐδόξοις ἔργοις δρόμον ἐκτελέοντες.