Ορφικός ύμνος Νυμφών-Ωκεανίδων (θυμίαμα αρώματα)


«Νύμφες, θυγατέρες του μεγαλήτορος Ωκεανού, που έχετε την οικία σας στα υγροπόρευτα μύχια της γαίας, κρυψίδρομοι, τροφοί του Βάκχου, χθόνιες, πολυγηθείς, καρποτρόοι, λειμωνιάδες, σκολιοδρόμοι, αγνές, αντροχαρείς, που χαίρεστε στα σπήλαια, ηερόφοιτες, πηγαίες, δρομάδες, δροσοείμονες με τα αθόρυβα ίχνοι, φαινόμενες, αφανείς, αυλωνιάδες, πολυανθείς, που χορεύεται  στα όρη μαζί με τον Πάνα, ευαστείρες, πετρόρυτοι, λιγυρές, βομβήτριες, που συχνάζεται στα όρη, αγροτέρες κόρες, κρουνίτιδες και υλονόμοι, ευώδεις παρθένες, λευκοντυμένες, εύπνοες αύρες, αιπολικές, νόμιες, φίλες των θηρίων, αγλαόκαρπες, κρυμοχαρείς, απαλές, πολυθρέμμονες και αυξυτρόφες, αμαδρυάδες κόρες, φιλοπαίγμονες, υγροκέλευθοι, Νίσιαι, μανικές, παιωνίδες, εαροτερπείς, που φαίρνετε χάρη στους θνητούς μαζί με τον Βάκχο και την Δηώ. Ελάτε στα εύφημα ιερά με χαρούμενη ψυχή, χέοντας νάμα υγιεινό σε αυξιτρόφους ώρες.»

Νύμφαι, θυγατέρες μεγαλήτορος Ὠκεανοῖο, ὑγροπόροις γαίης ὑπὸ κεύθεσιν οἰκί᾽ ἔχουσαι, κρυψίδρομοι, Βάκχοιο τροφοί, χθόνιαι, πολυγηθεῖς,   καρποτρόφοι, λειμωνιάδες, σκολιοδρόμοι, ἁγναί, ἀντροχαρεῖς, σπήλυγξι κεχαρμέναι, ἠερόφοιτοι, πηγαῖαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ἴχνεσι κοῦφαι, φαινόμεναι, ἀφανεῖς, αὐλωνιάδες, πολυανθεῖς, σὺν Πανὶ σκιρτῶσαι ἀν᾽ οὔρεα, εὐάστειραι, πετρόρυτοι, λιγυραί, βομβήτριαι, οὐρεσίφοιτοι, ἀγρότεραι κοῦραι, κρουνίτιδες ὑλονόμοι τε, παρθένοι εὐώδεις, λευχείμονες, εὔπνοοι αὔραις, αἰπολικαί, νόμιαι, θηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι, κρυμοχαρεῖς, ἁπαλαί, πολυθρέμμονες αὐξίτροφοί τε, κοῦραι ἁμαδρυάδες, φιλοπαίγμονες, ὑγροκέλευθοι, Νύσιαι, † μανικαί, παιωνίδες, εἰαροτερπεῖς, σὺν Βάκχωι Δηοῖ τε χάριν θνητοῖσι φέρουσαι· ἔλθετ᾽ ἐπ᾽ εὐφήμοις ἱεροῖς κεχαρηότι θυμῶι νᾶμα χέουσαι ὑγεινὸν ἀεξιτρόφοισιν ἐν ὥραις.