Εις Ήραν (Ομήρου)


«Αοιδώ των χρυσόθρονη Ήρα, την οποία έτεκε η Ρέα, την αθάνατη βασίλισσα που έχει υπέροχο είδος, την κασίγνητη και άλοχο του ερίγδουπου Ζηνός, την κυδρήν, την οποία πάντες οι μάκαρες στον μακρό Όλυμπο την τιμούν με ευλάβεια ομού με τον τερπικεραυνο Ζεύς.»

       H11 t ` to     H12   {Εἰς ῞Ηραν}  

῞Ηρην ἀείδω χρυσόθρονον ἣν τέκε Ῥείη, ἀθανάτην βασίλειαν ὑπείροχον εἶδος ἔχουσαν Ζηνὸς ἐριγδούποιο κασιγνήτην ἄλοχόν τε κυδρήν, ἣν πάντες μάκαρες κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον ἁζόμενοι τίουσιν ὁμῶς Διὶ τερπικεραύνῳ.