Εις Βάκχον (Ομήρου)


“……οι μεν στο Δράκανω, οι δε στην ανεμόεσα Ικαρία, οι δε εν Νάξω, δίον γένος ειραφιώτα, οι δε στον βαθυδίνη Αλφειό ποταμό, λένε ότι σε έτεξε αφού σε κύησε η Σεμέλη στον τερπικέραυνο Ζευς, άλλοι στην Θήβα άναξ, λένε ότι γεννήθηκες ψευδόμενοι. Γιατί σε έτεξε ο πατήρ ανδρών και θεών, για πολύ καιρό σε έκρυβε η λευκόλενος Ήρα από τους ανθρώπους. Και είναι κάποιο ύπατο όρος ανθισμένο με δάση, η Νύσα, μακριά από την Φοινίκη, σχεδόν στις ροές της Αιγύπτου. ……….

«και θα σου στήσουν αγάλματα πολλά μέσα στους ναούς. Όπως σε έτεμνε στα τρία, αεί κάθε τριετιρήδα οι άνθρωποι θα σου φέρνουν πάντα τέλειες εκατόμβες.» Είπε & ένευσε με τα κυανά του φρύδια ο Κρονίων, και ανασηκώθηκαν οι αμβροσίες χαίτες του άνακτος από την αθάνατη κάρα, και ελέλιξε τον μέγα Όλυμπο. Αφού τα είπε αυτά εκέλευσε με την κάρα του ο μητιέτης Ζευς. Ιλάσου μας, γυναιμανή ειραφιώτη. Γιατί εμείς οι αοιδοί σε άδουμε και αρχόμενοι και λήγοντες, και ούτε ποτέ σε λησμονούμε όταν μνημονεύουμε ιερή αοιδή. Και συ με αυτό χαίρε Διόνυσε ειραφιώτα, μαζί με την μητέρα Σεμέλη, την οποία την αποκαλούνε Θυώνη.

       H1 1 ` to     H1 οἱ μὲν γὰρ Δρακάνῳ σ᾽, οἱ δ᾽ Ἰκάρῳ ἠνεμοέσσῃ φάσ᾽, οἱ δ᾽ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος εἰραφιῶτα, οἱ δέ σ᾽ ἐπ᾽ Ἀλφειῷ ποταμῷ βαθυδινήεντι κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ, ἄλλοι δ᾽ ἐν Θήβῃσιν ἄναξ σε λέγουσι γενέσθαι ψευδόμενοι· σὲ δ᾽ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε πολλὸν ἀπ᾽ ἀνθρώπων κρύπτων λευκώλενον ῞Ηρην. ἔστι δέ τις Νύση ὕπατον ὄρος ἀνθέον ὕλῃ τηλοῦ Φοινίκης σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων

καί οἱ ἀναστήσουσιν ἀγάλματα πόλλ᾽ ἐνὶ νηοῖς. ὡς δὲ τάμεν τρία, σοὶ πάντως τριετηρίσιν αἰεὶ ἄνθρωποι ῥέξουσι τεληέσσας ἑκατόμβας. ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων· ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. ὣς εἰπὼν ἐκέλευσε καρήατι μητίετα Ζεύς. ἵληθ᾽ εἰραφιῶτα γυναιμανές· οἱ δέ σ᾽ ἀοιδοὶ ᾄδομεν ἀρχόμενοι λήγοντές τ᾽, οὐδέ πῃ ἔστι   σεῖ᾽ ἐπιληθομένῳ ἱερῆς μεμνῆσθαι ἀοιδῆς. καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε Διώνυσ᾽ εἰραφιῶτα, σὺν μητρὶ Σεμέλῃ ἥν περ καλέουσι Θυώνην.