Εις Εστία


«Εστία, που αμφιπολεύεις τον ιερό δόμο του έκατου άνακτος Απόλλωνος, στην αγαθή Πυθώνα, αεί από τους πλοκάμους σου στάζει υγρό έλεον. Έλα σε αυτόν τον οίκο, επέρχου έχουντας θυμό μαζί με τον μητιέτι Δια. Δώσε χάρη στην αοιδή μου.»

       H23 t ` to     H24      {Εἰς Ἑστίαν} 

Ἑστίη, ἥ τε ἄνακτος Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις, αἰεὶ σῶν πλοκάμων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον· ἔρχεο τόνδ᾽ ἀνὰ οἶκον, ἐπέρχεο θυμὸν ἔχουσα σὺν Διὶ μητιόεντι· χάριν δ᾽ ἅμ᾽ ὄπασσον ἀοιδῇ.