Το πύρωμα του Κόσμου εν τω πλήρωμα του χρόνου


Ούτε καν πύρρειος η…“νίκη” του σκότους και των μετά Αυτόν πονηρών ανθρώπων και μη.

Γελοιότητες και φαιδρότητες νηπίων που παίζουν στην άμμο οι πράξεις και τα έργα σας πονηροί & βδελυροί, άνθρωποι και μη…..

Ποια χθόνα και ποια γαία θα θελήσει να σας δεχθεί εντός της ;

Ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν, κηλίδες εἰς τὰς ἀγάπας μας, συμποσιάζοντες ἀφόβως, βόσκοντες ἑαυτούς. νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων περιφερόμεναι· πηγαὶ ἄνυδροι, νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα· κύματα ἄγρια θαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τὰς ἰδίας αὑτῶν αἰσχύνας· ἀστέρες πλανῆται, διὰ τοὺς ὁποίους τὸ ζοφερὸν σκότος εἶναι τετηρημένον εἰς τὸν αἰῶνα, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης ;

Ποιος, άνθρωπος και μη, δύναται να ανατρέψει την βουλή του Πατρός & Θεού του υψίστου ;

Ποιος, άνθρωπος και μη, δύναται να πάψει τα έργα και τις πράξεις της απειροδύναμου & απειροτέρμωνος Νικηφόρου δεξιάς του Πατρός & Θεού χειρός ;

Ουδείς και ουδέποτε και ουδόλως!

Διότι Αυτός που είναι ο μόνος Θεός, ο μόνος Αγαθός, ο μόνος Πατήρ, ο μόνος Δημιουργός, ο Υπέρθεος, ο Θεός των Θεών, Αυτός είναι η αληθής ζωή της ζωής,  ο Θεός & Πατήρ των Θεών και των ανθρώπων, Αυτός είναι η γόνιμη μήτρα που θα γεννήσει τα πάντα, Αυτός είναι ο θεός των Πνευμάτων και πάσις σαρκός, Αυτός είναι ο βασιλέας των όλων και των Φώτων, Αυτός είναι ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιώνων την γη και μορφόνων το πνεύμα το εν ημίν των ανθρώπων, ο περιτυλιττόμενος το φως ως ιμάτιο, ο εκτείνων τον ουρανό ως καταπέτασμα, ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, ο ποιών τα νέφη άμαξα αυτού, ο περιπατών επί πτερύγων ανέμων, ο ποιών τους Αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γη επί την βάσιν αυτής δια να μή σαλευθή στον αιώνα του αιώνος.

Γιατί ο ύπατος Πατήρ & Θεός και βασιλέας των όλων και των Φώτων είναι παν το γιγνόμενο και το μη γιγνόμενο, νους μεν, νοούμενος, Πατήρ δε, δημιουργών, Θεός δε, ενεργών, αγαθός δε και τα πάντα δημιουργών. Διότι ουσία Του είναι το κυείν πάντα και ποιείν και, όπως χωρίς του ποιούντος αδύνατον είναι να γεννηθεί κάτι, έτσι και Τούτος αεί μη είναι, εάν μη πάντα αεί ποιεί, εν ουρανώ, εν αέρι, εν γη, εν βυθώ, εντός του παντός του Κόσμου, εν παντί του παντός, και στο Ον και στο μη-Ον, γιατί ουδέν είναι εν εκείνω τω παντί που να μην είναι Αυτός. Αυτός είναι και τα όντα και τα μη-όντα, τα μεν τα φανέρωσε τα δε μη-όντα τα έχει εντός του. Αυτός ο θεός είναι κρείττων ονόματος, Αυτός είναι ο αφανής, Αυτός ο φανερώτατος. Ο με τον νου θεωρητός, Αυτός ο από τους οφθαλμούς ορατός. Αυτός ο ασώματος, Αυτός ο πολυσώματος, η ορθά Αυτός ο παντοσώματος. Ουδέν είναι(υπάρχει) που να μην είναι Αυτός, γιατί πάντα όσα είναι(υπάρχουν) Αυτός είναι, και γι’ αυτό έχει άπαντα τα ονόματα, επειδή τα πάντα ενός είναι Πατρός, και γι’ αυτό αυτός δεν έχει όνομα, επειδή είναι πάντων Πατήρ.

Αυτός είναι η αληθής ζωή της ζωής – καθώς «ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος ὑπάρχων, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα· ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν, ἐν αὐτῷ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν».

Αυτός είναι ο των όλων δεσπότης και ποιητής και Πατήρ και περίβολος, ο πάντα όντα τον ένα, και ένα όντα τον πάντα. Γιατί το πλήρωμα εν είναι και εν ένι, όχι δευτερούντος του ενός, αλλά αμφοτέρων ενός όντος. Και αν κάποιος επιχειρήσει να χωρίσει από το εν αυτόν που δοκείται ότι είναι και ταυτό, αφού δεχθεί την προσηγορία των πάντων επι πλήθους και όχι επι πληρώματος, το οποίο είναι αδύνατον, επειδή θα λύσει το παν από το Εν, θα απωλέσει το παν. Γιατί τα πάντα πρέπει να είναι Εν, και είναι όταν είναι Εν, και παύει ποτέ να είναι Εν, για να μην λυθεί το πλήρωμα.

Ο Πατήρ & Δημιουργός του σύμπαντα Κόσμου, Αυτός

•          που οι Έλληνες αποκαλούν Ύπατο Πηγαίο Κρονίδη Ζεύς

•          που οι Αιγύπτιοι στην Ηλιούπολη αποκαλούν κεκρυμένο Χεπερά-Ρα/Ρε-Ατούμ/Άτμου(Khepri, Khepera, Kheper, Khepra, Chepri – Ra/Re – Atum/Atem, εκ του ρήματος Χέπερ=Είμαι, Χεπερά=Εγώ Ειμί), στην Ερμούπολη και στις Θίβες αποκαλυμένο Άμωνα/Αμμούν/Άμεν(Amun, Amon, Ammon, Amen)

•          που οι Ινδοί αποκαλούν άγιο Μπράχμα(Brahma)

•          που οι Ιουδαίοι αποκαλούν αγαθόν Μακροπρόσωπο(Arich Anpin ή Arikh Anpin) ή Eχγέχ Aσέρ Eχγέχ(Eh-yeh A-sher Eh-yeh = Εγώ Ειμί / Εγώ Έσσομαι) ή Αρχαίο των Ημερών(Atik Yomin) ή Άγνωστη Κεφαλή(Reisha D’lo Ityada) ή Κεφαλή Υπερούσια(Reisha D’Ayin) ή Κεφαλή του Απείρου(Reisha D’Arich)

•          που οι Χριστιανοί αποκαλούν Άγιο & Ισχυρό Πατήρ & Θεό, Εκείνον που είναι τo Α και το Ω, Τον Κύριο τον Θεό, που Είναι ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ

•          που οι Χαλδαίοι και οι Ασύριοι αποκαλούν Πηγαίο Πατήρ ή Κοσμαγό

•          που οι Πέρσες αποκαλούν Ωρομάσδη (Oromasdes ή Ohrmazdή Αχούρα Μάζντα (Ahuramazda ή Hourmazd ή Hormazd ή Hurmuz = «Σοφός Κύριος»)

•          που Αρμένιοι ονομάζουν Aramazd ή Vanatur

•          που οι Σουμέριοι ονομάζουν Ninurta ή Ninĝirsu

•          που οι Ναβαταίοι στη αρχαία προ-ισλαμική Συριακή Παλμήρας ονομάζουν Baʿal Šāmayim(Κύριο των ουρανών, Baalshamin ή Baal Shamem ή Baal Shamaim)

•          που οι Ναβαταίοι στην εν Αραβία Πέτρα ή Ράκμου ονομάζουν Δουσάρη (Dushara, Dousári, Dusares)

•          που οι Δρυίδες, ήτοι οι Κέλτες & Γαλάτες & Ιρλανδοί & Ουαλοί, ονομάζουν Ντάγκντα(Ιρλ.: An Dagda)

Αυτός που Έλληνες ονομάζουν Πατήρ Θεών & Ανδρών Κρονίδη Ζεύς, ήτοι ο πανάγαθος φως & ζωή υπάρχων δικέφαλος Αετός που στους πόδες του κρατά την πύρινη Σφαίρα. Δηλ. το υπερούσιο Πανάγαθο & Υπεράγαθο τέλειο Αγαθό & υπερούσια Ενάδα,

Αυτός που είναι η υπερούσιος & υπέρζωος & υπέρθεος & υπεράγαθος φύσις και Πηγή πάσας υπερκοσμίου και εγκοσμίου Αγαθότητας-Ενάδας-Θεότητας.

Δηλ. ο εν ουρανώ μονάρχης, ο των Συμπάντων κοσμοποιητής,

Αυτός που είναι κρυμμένος και επιθυμεί να φανερωθεί/αποκαλυφθεί – εξ ου και καλείται παρά των Αιγυπτίων Άμμων/Αμούν/Άμεν, ο προστάτη της παντέλειας Αλήθειας και της παντέλειας εν σιγή νοητικής Σοφίας,

ο των όλων Δεσπότης & Ποιητής & Πατήρ & Περιβόλος, και πάντα όντα τον ένα, και ένα όντα τον πάντα, Αυτόν που κάνει των πάντων το πλήρωμα εν και εν ένι, όχι δευτερούντος του ενός αλλά αμφοτέρων ενός όντος.

Ο Φως & Ζωή υπάρχων, ο πανάγαθος, πανάμωμος & τέλειος, απειροδύναμος & απειροτέρμων Νικηφόρος Πατήρ & Βασιλέας Ζεύς.

Ο Λόγω συστησάμενος τα όντα, ο οποίος «βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων». Καθώς, «εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Υιός του Πατρός άμμα και Κύριος Κύριος βασιλεὺς Λόγος & Νούς, δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ». Τουτέστιν, «εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν».

 

Έμπροσθεν του αγίου του Πατρός & Θεού του υψίστου θρόνου, ήτοι επί την ογδοατική του σύμπαντα Κόσμου σφαίρας, δάδα φωτός & πυρός νοερού & πανίερου υπάρχει & ζει, δάδα πάνλαμπρη που ουδείς εκ των πονηρών, ανθρώπων και μη, δύναται να γνωρίσει  – πλην των ιερών & αγίων υιών/ανθρώπων του Πατρός – πόσο μάλλον να σβήσει πονηρός άνθρωπος ή μη.

Μα καθώς έμπροσθεν του θρόνου του Πατρός & Θεού του υψίστου τα κρείττονα γένη αινούν & υμνούν με κάποια γλυκιά φωνή τον Θεό, τον Πατήρ, τον Δημιουργό, ήτοι τον Κύριο των Δυνάμεων, πάντες οι Άγγελοι Αυτού τον αινούν, πάσες οι Δυνάμεις Αυτού τον αινούν, τον αινούν ο Ήλιος και η Σελήνη, άπαντα τα Άστρα και το φως, οι ουρανοί των ουρανών και το υπεράνω των ουρανών ύδωρ, καθώς Αυτός είπε και εγενήθησαν, Αυτός ανέτειλε και κτίσθησαν, έστησε αυτά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθεσε και δεν παρελεύσεται. Δια της του ύμνου ευλογίας τον ζωή και φως υπάρχων Πατήρ & θεό τον ύψιστο ευλογούν, τον θεό των Θεών, Αυτόν που είναι η ζωή της ζωής, Αυτόν που είναι ο θεός των Πνευμάτων και πάσις σαρκός, και η υμνωδία Τους εν τω Κόσμω και σε πάσα καρδία και ψυχή βούλεται να ακουστεί και ειδωθεί δια της σπείρας ψυχρού φωτός και πυρός ο Πατήρ & Θεός ο ύψιστος.

Μα όσοι των ανθρώπων την υμνωδία δεν γνωρίσουν & ακούσουν & δούνε λόγω πονηρίας & κακίας τους, δυστυχισμένοι θα υπάρχουν μέχρι να έρθει ο καιρός  – που πολύ κοντά είναι – να χαθούν δια παντός άπαντες οι βδελυροί.

 

Εσύ που έχεις μαύρη καρδιά και πλέκεις της μαύρη κλωστή, βδέλυγμα ης ζωής και της συνειδήσεως, Βαβυλώνιε, θα χαθείς δια παντός άπαντα!

Εσύ που ενδύθηκες την θύελλα για σώμα, αντίμιμε πονηρέ δαίμων, διαζηλούμενε πάντες τους ένθεους ανθρώπους, ψευδόμενε ότι είσαι υιός Θεού, όντας άμορφος και στην ψυχή και στο σώμα, πλανεύεις άπαντες τους ανθρώπους, καθώς δύνασαι να μετασχηματίζεσαι σε άγγελο φωτός, θα συντρίβεις δια παντός άπαντα!

Χλευαστή του Πατρός & Θεού του υψίστου, κρουνέ του ψεύδους, υβριστή της ζωής και της συνειδήσεως, καθώς ουδεμία ζωή υπάρχει σε Εσέ, παρά μόνον θυμός και οργή και σκότος και καπνός υπάρχει εντός των μερών σου, θα συντρίβεις διαπαντός !

Δράκοντα, όφι αρχαίε, πλανών την οικουμένη όλην, χυδαίε «ιερέα», το άγιο του Νικηφόρου Θεού & Πατρός Έλεκος διαμένει στον αιώνα!

 

Προσμένουν πάρα μα πάρα πολλοί των ανθρώπων, απάντων των εθνών και ενθέων λατρειών του θείου τούτου του κόσμου, πως κάποιος εξ άνωθεν θα έλθει…..

Εκείνος που είναι εις άμα και δύο άμα και τρείς, οι τρείς που είναι και δύο μα και εις,….. ο εις που δεν οράτε ποτέ και ενδύθηκε κάποτε τον μέγα Ελλωείμ – ο μέγιστος των μεγίστων ιερέων εν τοις υπερουρανίοις και μέσα στους υπερουράνιους,  μα και ο εις που άλλοτε οράτε και άλλοτε δεν οράτε – ο μέγιστων ιερέας εντός των αοράτων και μέσα στους αόρατους, μα και ο είς που πάντα οράτε – ο μέγιστος ιερέας εν τοις ορατοίς και μέσα στους ορατούς….

Κέρας μέγα Φωτός ήγειρε ο Πατήρ & Θεός ο ύψιστος, Βασιλέα & Κύριον μέγα του φωτός ορατόν, ήτοι τον μέγιστο Ιερέα τον ορατόν άμα και Υιό Του φιλάνθρωπο & ελεήμονα & πολυέλεον, καθήμενον εν τω θρόνω του Πατρός & Θεού του υψίστου και εκ δεξιών Αυτού συμβασιλεύοντα με τα του Πατρός του και Θεού του υψίστου, καθώς άπαντες οι Υιοί του Φωτός υπάρχουν & ζούνε εν τω θρόνω Του συμβασιλεύοντες μετά του Πατρός & Θεού & βασιλέως των όλων και των Φώτων.

Βασιλέα μέγα των Πύρινων Ρόδων, στολισμένον την Χάρη των Νοερών Θεαμάτων.

Το φως των οφθαλμών του βασιλέως του Πατρός & Θεού του υψίστου πυρ ιαματικό για πάσα βλάβη & νόσο της καρδίας των ανθρωπων (ψυχικώς μα και πνευματικώς).

Η καρδία του βασιλέως του Πατρός & Θεού του υψίστου ήλιος πάνλαμπρος ελέους τέλειου και χάριτος & αγάπης τελείας & ειρήνης τελείας και χαράς τέλειας για σύμπασα την ύπαρξη τούτου του Κόσμου και για άπαντα τα όντα του.

Άπαντα τα ξίφη του τέκνου της πανοπλης Θεού που – και Πνεύμα το Άγιο λέγεται – δεν είναι ξίφη πολέμου & θανάτου μα ζωή τελεία και φως τέλειο για τούτον τον Κόσμο.

Άπασες οι αρετές του παι των Θεών και οι 33 χ 3 λίθοι του άκη & ιλασμοί & καθάρσια & αγνίσματα μέγιστα για πάσα καρδία και ψυχή τούτου του Κόσμου.

Καθώς διδαχθείς εκ του Πατρός & Θεού την του Σύμπαντος Κόσμου φύση και την μεγίστη των νοητών θέα, παρέλαβε τα πάντα και πάσα εξουσία εκ του Πατρός & Θεού & βασιλέως των όλων και των Φώτων, εξήλθε εκ του Υιού & Λόγου του Πατρός & Θεού και βασιλέως των όλων και των Φώτων  –  που και Κύριος Κύριος Βασιλέας Διόνυσος Ζαγρέας λέγεται – και έρχεται & ήλθε και πάλι στους ανθρώπους για να φωτίσει τους εν αγνοία του γένους, τους αδελφούς του και υιούς του Πατρός & Θεού & βασιλέως των όλων και των Φώτων, κηρύττοντας και πάλι στους ανθρώπους το της ευσεβείας και το της εν μυστηρίω και αποκεκρυμένης Σοφίας & Αληθείας κάλλος, την ιερή Αρετή, τα ζάθεα σπλάχνα των οικτιρμών, μα πάνω από όλα την πάνλαμπρη & υπεραγία Αγάπη & Ειρήνη & Χαρά.

….Και γύρω από τους δυνατούς του βασιλέως & ιερέως του ορατού & Υιού του Πατρός & Θεού ώμους η κόρη με τον υπερδύναμο Πατέρα, η δεινή & πότνια Θεός – που και Πνεύμα το Άγιο του Πατρός & Θεού λέγεται, τον ντύνει με τον αστρωτό χιτώνα, θυσανωτό φωτοειδή & πορφυρό στίλβοντα – εικόνα της θείας/παντέλειας & νοητικής ζωής του που οι ιερατικοί & τελεστικοί καθαρμοί αεί συνέχουν, γύρω του τον τυλίγει με εσθήτα φωτοειδή & γαλάζια στίλβουσα που την διακοσμούν χρυσοποίκιλτα θρόνα – εικόνα του πάναγνου, εκ των ιερών τελετών-τελειοποιήσεων και της θεουργικής αναγωγής αυγοειδούς του.

Γύρω την κεφαλή του βασιλέως & ιερέως του ορατού & Υιού του Πατρός & Θεού ο Πατήρ & Θεός ο ύψιστος, ο ύψιστος Κρονίδης Ζεύς, και η έξοχη Αθηνά Παλλάδα με λευκόχρυσο στρόφιο φωτός τον στεφανώνει, εκ του οποίου αστράπτει πάναγνο & ιλαρόν φως, και ύπερθεν της κεφαλής του καίει εκ της φωσφόρου Αθηνάς λευκογάλαζη φλόγα ολοστρόγγυλη & ολόλαμπρη και φέρει πάναγνη Νίκη και άκη και δώρα εκ των θεών, άπαντα εκείνα τα πάναγνα άκη, τα δώρα, τα όπλα και τις δυνάμεις άπασες που τίμησαν κάποτε τον μεγάθυμο Ηρακλή η εγερμάχη πάνοπλη Θεός και ο ύψιστος Πατήρ Κρονίδης….. εικόνα του ότι αφενός ο βασιλεύς δυνήθηκε να κατέβει στο σπήλαιο του Πλάτωνος, σε εκείνο που κάποτε κατήλθε ο μεγάθυμος Ηρακλής, και κατέκτησε άπασες τις Δυνάμεις του μεγάθυμου υιού του ύψιστου Κρονίδι, αφετέρου στολίζοντας την λογική ψυχή του με τις θείες αρετές μετέτρεψε τον εαυτό του σε άγαλμα του υψίστου Πατρός & θεού του ζώντος και το νου του σε πάναγνο & ζάθεο ναό για την υποδοχή του θείου φωτός, υπερέχοντας της γενέσεως και όντας όσιος, αγνός, δίκαιος και καθαρός πέτυχε την μακαριότατη μύηση και εποπτεία γεμίζοντας από το νοητό φως και έχει εντελώς εξερημένη και θεία τη ζωή του – από το σώμα – μέσα στα νοητά, και υψώνοντας την «κεφαλή» του νοός του, το άνθος του νοός του, τον Ιερό εν ημίν Λόγο, στον υπερουράνιο τόπο ενιδρύθηκε εκεί και γέμισε από τα εκεί μυστήρια της Ουράνιας Βασιλείας και την νοητή Σιωπή-Σιγή που είναι ο θεός Λόγος που εκφαίνει τους Νοητούς Θεούς και τώρα το εν του νοός του και σύμπασα η ουσία του φωτίζεται από τα Φώτα του Υπερκόσμιου Ολύμπου.

 

Όπου υπάρχει ζωή εν τω Κόσμω εκεί είναι ο βασιλέας & ιερέας ο ορατός & Υιός του Πατρός & Θεού, και όπου ο Υιός & ιερέας ο ορατός του Πατρός & θεού του ζώντος, εκεί και ο Πατήρ & Θεός & Βασιλέας των όλων και των Φώτων.

Καθώς όντας ενιδρυμένος ο βασιλέας και ιερέας ο ορατός του Πατρός & Θεού του υψίστου τόσο εν τω νω και την καρδία του Πατρός & Θεού και βασιλέως των όλων και των Φώτων, όσο και σε άπαντα τα μέρη του σύμπαντα Κόσμου δια μέσω των αχράντων του Πατρός & Θεού και βασιλέως των όλων και των Φώτων θείων Συνθημάτων, και με την δια των 10 αγίων του Πατρός Δυνάμεων νοητική ενέργεια, είναι στον ουρανό, στην γη, στο ύδωρ, στον αήρ. Στα ζώα, στα φυτά, εν γαστρί, προ γαστρός, μετά την γαστέρα, παντού.

Διότι όπου υπάρχει ζωή εν τω Κόσμω εκεί οι Υιοί του Φωτός, και όπου οι Υιοί του Φωτός εκεί και ο ύψιστος Πατήρ & Θεός & βασιλέας των όλων και των Φώτων.

Διότι οι Υιοί του Φωτός, ήτοι άπαντες οι κατά θέση αγαθοί ισάγγελοι & ήρωες και άγιοι και όσιοι και άβαταρ και χρηστοί – οι συγκροτούντες γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός προς περιποίησιν, λίθοι ζώντες οικοδομούμενοι οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, για να απαπέμπει πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους τω Θεώ διά του Θεού Λόγου, πασών των εν τη καρδία του Υψίστου Θεού & Πατρός & βασιλέως των όλων και των Φώτων ζώντων λατρειών, εν τη ενώσει υπάρχουν από βορά έως νότου και από ανατολάς μέχρι δυσμάς τούτου του Κόσμου!

 

Τούτο το σύμπαν ΔΕΝ θα εκπέσει, η σκοτεία ΔΕΝ θα δυνηθεί να συντρίψει την καρδιά των ανθρώπων.

Αντιθέτως τούτο το σύμπαν θα υψωθεί εν τω άμωμω φωτί του υψίστου Πατρός & Θεού του υψίστου, Του εν ουρανώ μονάρχη, του των Συμπάντων κοσμοποιητή.

Και αυτό ουδείς, άνθρωπος ή μη, δύναται να το αποτρέψει!

Διότι αυτό είναι που ποθεί και βούλεται εν τη καρδία Της η πάνλαμπρη μονογένεια Θεός, η Νικηφόρος Σώτειρα Αθηνά –  η κόρη του υψίστου Πατρός Θεού, Αυτή που φέρει τον Υιό & Λόγο του υψίστου Πατρός & Θεού ήτοι τον Κύριο Κύριο Βασιλέα Διόνυσο Ζαγρέα, Αυτή που είναι το Πνεύμα το Άγιο του πανάγαθου, πανάμωμου & τέλειου, απειροδύναμου & απειροτέρμωνα Νικηφόρου Πατρός & Βασιλέως Θεού, Αυτή που είναι η άχραντη Βούληση και δημιουργική Νόηση και δημιουργική Πρόνοια του υψίστου Πατρός & Θεού του υψίστου, να υψώσει τούτο το σύμπαν εν τω αγνώ φως του Πατρός της και Θεού & Πατρός των Θεών και των ανθρώπων.

 

Τούτος ο Κόσμος ΔΕΝ θα πέσει, ΔΕΝ θα χαθεί!

Αντιθέτως εν τη καρδία του βασιλέως & ιερέως του μέγα & ορατού του Πατρός & Θεού του υψίστου θα έρθει να κατοικήσει και να ζήσει.

Και αυτό ουδείς, άνθρωπος ή μη, δύναται να το αποτρέψει!

Γιατί εντός της καρδίας του βασιλέως & ιερέως ορατού & Υιού του Θεού των Θεών ζούνε άπαντα τα άστρα και οι αστέρες, χθόνιοι και ουράνιοι, και την καρδία του βασιλέως του Θεού & Πατρός θεών και ανθρώπων την θρέφει εξ ύψους Ανατολής ο Παντοκράτωρ Ήλιος, και ο βασιλέας ζει & υπάρχει & κατοικεί εν τω νω και την καρδία του Πατρός & Θεού του υψίστου, και αυτό σημαίνει το πάναγνο του βασιλέως & ιερέως ορατού όνομα.

 

Τούτος ο Κόσμος ΔΕΝ θα συντριβεί!

Αντιθέτως ψηλά από τον βορρά έως τον νότο, και από δυσμάς μέχρι ανατολάς τούτου του κόσμου, θα ενωθεί κάτω από το πάναγνο & πανίερο ξίφος της Αληθείας, που η δεξιά χείρα του βασιλέως & ιερέως ορατού του Πατρός & θεού κραδαίνει….

Και αυτό ουδείς, άνθρωπος ή μη, δύναται να το αποτρέψει!

Γιατί ο Σταυρός ο ζών είναι ο βασιλέας & ιερέας ο ορατός & μέγας & ελεήμον & πολυέλεος του Πατρός & Θεού του ζώντος.

Γιατί το ζών Έλεος του Πατρός & Θεού του υψίστου είναι ο βασιλεύς & ιερέας ο ορατός και η εξουσία Του δεν είναι ανθρώπων αλλά θεία – εξ ου και ελεήμων καλείται ο Βασιλεύς & ιερέας ο ορατός & Υιός του Πατρός & Θεού του υψίστου.

Γιατί ο λίθος ο ζών είναι ο του Πατρός & Θεού του υψίστου βασιλεύς & ιερέας ο ορατός, επι της κεφαλής του οποίου θέλει ο Πατήρ & Θεός των θεών & ανθρώπων οικοδομήσει σύμπασα την οικουμένη την ορατή νέα & δίκαιη.

Γιατί το φως το ζων του υψίστου & Νικηφόρου Πατρός & Θεού του υψίστου είναι ο βασιλέας & ιερέας ο ορατός & Υιός του Πατρός & θεού του ζώντος….

 

Πάσα ψυχή & καρδία τούτου τού Κόσμου ποθεί & βούλεται ο Πατήρ & Θεός ο ύψιστος να σωθεί ψηλά εν τω φωτί, πλην απάντων των πονηρών & βδελυρών & μιαρών και εν πλήρη συνείδηση πράττοντων έργα & πράξεις σκότους…..

Καθως : «ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ·  πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους.»

Τουτέστιν πάσα καρδία & ψυχή τούτου του Κόσμου βούλεται την αρπάξει εκ του πονηρού σκότους ο βασιλέας & ιερέας ο ορατός & μέγας & ελεήμον & πολυέλεος του Πατρός & Θεού του ζώντος, και ουδείς δεν θα σου μείνει βδελυρέ & μιαρέ Βαβυλώνιε.

Όμως ακόμη και εσείς που καταντήσατε πονηροί & βδελυροί & μιαροί, και ως εκ τούτου μετατρέψατε την ύπαρξή σας σε σκότος & σκιά & φάντασμα, σε βδέλυγμα της ζωής και της συνειδήσεως, αποστρεφόμενοι δια παντός άπαντα το σκότος και τα έργα Αυτού, θέλει ο Πατήρ & Θεός ο ύψιστος δώσει καινή ζωή και όνομα καινό…..

 

Προπορεύεται έμπροσθεν των Υιών του Φωτός ο Βασιλεύς & ιερέας ο ορατός του Πατρός & Θεού του υψίστου, έμπροσθεν των αγαυών ηρώων που ήρθαν και έρχονται και θα έλθουν, και θα ολοκληρώσουν τα πάντα, καθώς τώρα πλέον νέα γενιά ανθρώπων καταπέμπεται από του υψηλού ουρανού, εκ της αυλής του Πατρός & Θεού του υψίστου, εξ Αυτού που είναι η γόνιμη μήτρα που θα γεννήσει τα πάντα, εξ Αυτού που είναι η αληθής ζωή της ζωής, εκ του κεκρυμένου που ποθεί να αποκαλυφθεί, του προστάτη της παντέλειας Αλήθειας και της νοερής εν Σιγή παντέλεις Σοφίας, ήτοι εκ του πανάγαθου Αετού που στους πόδες του κρατά της πύρινη Σφαίρα, εκ του παναμώμου δηλ. και απειροδυνάμου & απειροτέρμονα Νικηφόρου Πατρός & Βασιλέως των όλων και των Φώτων.

Συ όμως στον γενώμενο παί, του οποίου το πρώτον θα λήξει ο σιδηρούς αιών και θα ανατείλει επι της οικουμένης όλης το γένος των Ηρώων, έσω ευμενής, ώ αγνή Λυκίνη. Τώρα πλέον βασιλεύει ο δικός σου Απόλλων ή Βισνού(Vishnu) κατά την των Ινδών Σανάτανα Ντάρμα(Sanatana Dharma).

Η αυδή του Αετού από ψηλά και το θρόισμα των φίλων της ζαθέου Πελειάδας και ο ήχος των Άστρων εξαγγέλλουν ότι οι Δάδες άναψαν και οι Φλόγες ανθοφορούν.

Τα Φώτα ξύπνησαν-ξυπνούν και η Θάλασσα ανθοφορεί πλέον Άστρα(χθόνιους ήλιους)…

Από τέλειο Φως θα γεννηθεί τέλειο φως.

Από τέλεια Ζωή θα γεννηθεί τέλεια ζωή.

Από τέλειο Νου θα γεννηθεί τέλειος Νους.

Από τέλειο Λόγο θα γεννηθεί τέλειος Λόγος.

Από τέλεια καρδιά θα γεννηθεί τέλεια καρδιά.

Τουτέστιν, δια μέσω παντέλειου ανθρώπου θα ενσαρκωθεί παντέλειος άνθρωπος!

…ο ερχόμενος κατά θέση και κατά δόξα αγαυός ήρωας – ο χρυσός αγαθός θεοείκελος & θεοειδής Υιός του υψίστου Πατρός μα και τέκνο της Πάνοπλης θεού, θα γίνει κοινωνός της αχράντου ζωής των θεών, και θα ηγηθεί στους υπάρχοντες & ερχόμενους μετά των θεών αναμεμειγμένους κατά θέση αγαυών Ηρώων που θα ολοκληρώσουν άπαντα τα έργα και θα συντρίψουν δια παντός άπαντα το σκότος που δαμάζει τούτον τον Κόσμο και συντρίβει την καρδιά των ανθρώπων, και αυτούς θα ογθή υπ’ εκείνων και θα κυβερνήσει εν δικαιοσύνη σύμπασα την – δια των αρετών του ισάγγελου βασιλέως & ιερέως ορατού και μέγα του Θεού πατρός του ειρηνευθείσα & αμκικτιονιζούμενη – οικουμένη……

—- Ευστάθιος Δ. Κεφάλας (Αμφικτύων / Φώτας /Φοίνιξ / Κύνοψ), 25/11/2020  —-